Zakończony
od 15.05.2019 do 28.06.2019

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że w odpowiedzi na konkurs nr RPZP.04.06.00-IZ.00-32-002/19 w ramach działania 4.6 Wsparcie infrastrukturalnych form ochrony przyrody i krajobrazu, wpłynęły 2 pisemne wnioski o przyznanie pomocy na łączną kwotę dofinansowania 22 954 557,96 zł.

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że w dniu 30 października 2019 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zwiększył kwotę środków przeznaczonych  na dofinansowanie projektów  w ramach konkursu nr RPZP.04.06.00-IZ.00-32-002/19 o 5 360 290,02 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (do kwoty 22 755 040,02 zł).

Skład Komisji Oceny Projektów

Zmiany w naborze wniosków

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.6 Wsparcie infrastrukturalnych form ochrony przyrody i krajobrazu, mający na celu wzmocnienie mechanizmów ochrony przyrody.

Numer konkursu: RPZP.04.06.00-IZ.00-32-002/19

Informacje o konkursie

Termin, od którego można składać wnioski

15 maja 2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski

28 czerwca 2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów do godz. 15:00 oraz doręczeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 5 lipca 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 4.6 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

  1. Województwo Zachodniopomorskie,
  2. Województwo Zachodniopomorskie (jako Lider) w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego (jst),
  3. Województwo Zachodniopomorskie (jako Lider) w partnerstwie z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe i jego jednostkami organizacyjnymi.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Wsparcie otrzymają projekty mające na celu kanalizację ruchu turystycznego poprzez tworzenie tras rowerowych, które muszą być zgodne z Koncepcją sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego aktualną na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie (dostępną pod adresem internetowym http://www.rowery.rbgp.pl/).

2. Wsparcie otrzymają jedynie przedsięwzięcia realizowane w Województwie Zachodniopomorskim na obszarze przynajmniej jednej z niżej wskazanych form ochrony przyrody:

  • rezerwat przyrody;
  • park krajobrazowy;
  • obszar chronionego krajobrazu;
  • obszar Natura 2000 (w przypadku, gdy położony jest on na terenie jednej z ww. form ochrony przyrody).

W przypadku projektów realizowanych na terenie rezerwatów przyrody i/lub parków krajobrazowych, obszar realizacji może obejmować również otulinę.

Ponadto, warunkiem uzyskania wsparcia dla projektów realizowanych na terenie parków krajobrazowych, jest uzyskanie przez wnioskodawcę pozytywnej opinii służb odpowiedzialnych za ochronę przyrody na obszarze Parku Krajobrazowego.

3. Ostatecznymi odbiorcami wsparcia są mieszkańcy Województwa Zachodniopomorskiego

4. W ramach konkursu przewiduje się również dofinansowanie projektów realizowanych
w formule „zaprojektuj i wybuduj” oraz na podstawie koncepcji inwestycyjnej.

5. W ramach niniejszego konkursu mogą być realizowane wyłącznie projekty o stacjonarnym charakterze, tj. takie, dla których możliwe jest określenie ich lokalizacji na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi: 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi: 15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu – nie dotyczy.

Minimalna/maksymalna wartość projektu – nie dotyczy.

Minimalna/maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – nie dotyczy.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 17 394 750,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin naboru

Inne ważne informacje

1. Konkurs nie jest podzielony na rundy

2. Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach regulaminu konkursu (załącznik).

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki

Wersje archiwalne dokumentów:

 

 

Wiadomości

Dostępne 1 wiadomości do tego konkursu

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 4.6

18.11.2019 Wyniki naborów wniosków Wyniki naborów wniosków