Zakończony
od 24.02.2020 do 23.03.2020

 

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie  w ramach Działania 4.5 Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację.

Numer konkursu: RPZP.04.05.00-IZ.00-32-K02/20

Skład KOP

Informacje o naborze:

konkurs nie jest podzielony na rundy.

Termin, od którego można składać wnioski

najpóźniej od 2 marca 2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski

23 marca  2020 r. do godz. 15:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Jagiellońska 32U/5
70-382 Szczecin

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie wniosku o dofinansowanie polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej w LSI w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie, tj. do dnia 30 marca 2020 r.

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy opublikować najpóźniej do godziny 15:00 ostatniego dnia trwania naboru tj. 23 marca 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 4.5 podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie jest samorząd województwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego Działania: Zwiększony zasób informacji o stanie środowiska przyrodniczego.

W ramach konkursu wsparcie mogą uzyskać następujące typy projektów: Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu

Finanse

1. Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami UE (EFRR) wynosi 85% wydatków kwalifikowanych projektu z zastrzeżeniem szczegółowych uregulowań dotyczących projektów objętych regułami pomocy publicznej opisanych w podrozdziale 6.6  Pomoc publiczna regulaminu konkursu.

2. W ramach niniejszego konkursu nie ustala się:

  • minimalnej ani maksymalnej dopuszczalnej wartości całkowitej projektu.
  • minimalnej ani maksymalnej dopuszczalnej wartości wydatków kwalifikowanych.

3. Kwota środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi  łącznie 450 000,00 EUR  (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy 00/100 EUR), kwota ta w PLN wynosi ok. 1 915 515,00 PLN  (słownie: jeden milion dziewięćset piętnaście tysięcy pięćset piętnaście złotych 00/100).

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach regulaminu konkursu (załącznik).

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych, ul. Jagiellońska 32 lok.U/5, 70-382 Szczecin – tel. 91 44 10 300, e-mail: wwdsrpo@wzp.pl

Linki

Serwis Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020