Zakończony
od 28.06.2019 do 30.08.2019

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że dnia 30 sierpnia 2019 r. zakończony został nabór wniosków w konkursie nr RPZP.04.04.00-IZ.00-32-K02/19 . W odpowiedzi na ten konkurs nie został złożony żaden wniosek o dofinansowanie projektu.

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.4 Wsparcie nieinfrastrukturalnych form ochrony przyrody

Numer konkursu: RPZP.04.04.00-IZ.00-32-K02/19

Informacja o konkursie:

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Termin, od którego można wypełniać wnioski:

10 czerwca 2019 r.

Termin, od którego można składać wnioski

28 czerwca 2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski

30 sierpnia 2019 r. do godz. 15:00

Termin, rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego ul. Jagiellońska 32U/5, 70-382 Szczecin

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie wniosku o dofinansowanie polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej w LSI w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie, tj. do dnia 6 września 2019 r. Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy opublikować najpóźniej do godziny 15:00 ostatniego dnia trwania naboru tj. 30 sierpnia 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 4.4 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jst,
 • parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody*,
 • szkoły wyższe,
 • organizacje pozarządowe,
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
 • instytucje naukowe.

* Typ beneficjenta „rezerwaty przyrody” oznacza podmiot zarządzający rezerwatem lub sprawujący nadzór nad rezerwatem lub podmiot, który uzyskał zgodę na wykonanie niezbędnych operacji od podmiotu zarządzającego rezerwatem lub od podmiotu sprawującego nadzór nad rezerwatem.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego Działania: Wzmocnione mechanizmy ochrony przyrody.

W ramach konkursu wsparcie mogą uzyskać następujące typy projektów:

 • Zapewnienie ciągłości istnienia chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów wraz z ich siedliskami,
 • Ochrona gatunków in-situ,
 • Odtwarzanie siedlisk i gatunków zdegradowanych.

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu

Finanse

1. Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami UE (EFRR) wynosi 85% wydatków kwalifikowanych projektu.

2. W ramach niniejszego konkursu nie ustala się:

 • minimalnej ani maksymalnej dopuszczalnej wartości całkowitej projektu.
 • minimalnej ani maksymalnej dopuszczalnej wartości wydatków kwalifikowalnych.

3. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi łącznie 579 744 PLN (słownie: pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści cztery złote).

Niezbędne dokumenty

Archiwalne dokumenty

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi:

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych, ul. Jagiellońska 32 lok.U/5, 70-382 Szczecin – tel. 91 44 10 300, e-mail: wwdsrpo@wzp.pl

Linki