Zakończony
od 19.07.2018 do 31.12.2020

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 publikuje listę ocenionych projektów.

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.2 Wzmocnienie Instytucji Kultury.


Numer naboru: RPZP.04.02.00-IZ.00-32-001/18

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski:

19 lipca 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski:

tryb pozakonkursowy - nie dotyczy

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

tryb pozakonkursowy - nie dotyczy

Miejsce składania wniosków:

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

Sposób składania wniosków o dofinansowanie:

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie wskazanym w wezwaniu oraz doręczeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od daty wskazanej w wezwaniu.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu naboru

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 4.2 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz podmioty podległe jst,
  • instytucje kultury.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1) Wsparcie udzielane będzie w ramach typu projektu: rozbudowa i modernizacja infrastruktury przemysłów kultury o znaczeniu ponadregionalnym.

2) W ramach wyżej wskazanego typu możliwa jest realizacja projektów dotyczących m.in.:

  1. rozbudowy, przebudowy wraz z wyposażeniem instytucji kultury,
  2. inwestycji infrastrukturalnych mających na celu niezbędne dostosowanie istniejącego obiektu do nowych funkcji kulturalnych.

Kryteria wyboru projektów:

Stanowią załącznik do Regulaminu naboru

Finanse

1.Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:

a. dla projektów nieobjętych pomocą publiczną:

- 100% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu ze środków EFRR,

b. dla projektów objętych pomocą publiczną udzielaną w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 04 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020, należy zastosować mechanizm indywidualnej weryfikacji potrzeb metodą zysku operacyjnego, polegający na pomniejszeniu wydatków kwalifikowalnych o zysk operacyjny (w myśl art. 53 ust 6 i 7 rozporządzenia 651/2014).

c. w przypadku projektów generujących dochód, dla których istnieje możliwość określenia przychodów z wyprzedzeniem, dofinansowanie ustala się w oparciu o metodę luki w finansowaniu (z zastrzeżeniem wyłączeń z zastosowania metody luki w finansowaniu),

2.Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 10 000 000,00 EUR.

3.Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

  • Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi łącznie 10 000 000,00 EUR. Na dzień ogłoszenia niniejszego naboru w oparciu o kurs EBC z przedostatniego dnia kwotowania Komisji Europejskiej kwota ta w PLN wynosi 43 631 000,00 PLN (słownie: czterdzieści trzy miliony sześćset trzydzieści jeden tysięcy złotych 00/100).

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin konkursu:

Inne ważne informacje:

  1. O dofinansowanie ubiegać się mogą tylko projekty, które pozytywnie przeszły proces identyfikacji projektu pozakonkursowego, o którym mowa w art. 48 ust. 3 ustawy oraz zostały wpisane do Wykazu projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą, stanowiącego załącznik nr 5 do SOOP.

  2. W przypadku negatywnej oceny projektu wnioskodawcy nie przysługuje protest.

Pytania i odpowiedzi:

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100

 

Linki: