Zakończony
od 28.02.2019 do 28.03.2019

 

 

Od 28 lutego  do 28 marca 2019 r. w konkursie nr  RPZP.03.07.00-IZ.00-32-K02/19 złożono 8 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 27 863 249,42 zł. Zgodnie z Regulaminem konkursu trwa weryfikacja wniosków.

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 3.7 Rozwój gospodarki odpadami komunalnymi

Numer konkursu: RPZP.03.07.00-IZ.00-32-K02/19

Informacja o konkursie:

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Termin, od którego można składać wnioski

28 lutego 2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski

28 marca 2019 r.

Termin, rozstrzygnięcia konkursu

lipiec 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego ul. Jagiellońska 32U/5, 70-382 Szczecin

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie wniosku o dofinansowanie polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej w LSI w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie, tj. do dnia 04 kwietnia 2019 r. Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy opublikować najpóźniej do godziny 15:00 ostatniego dnia trwania naboru tj. 28 marca 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związku i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjnej jst,
  • jednostki sektora finansów publicznych,
  • zakłady opieki zdrowotnej,
  • przedsiębiorcy (świadczący usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego),
  • organizacje pozarządowe,
  • PGL Lasy Państwowe i ich jednostki organizacyjne

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego działania: Zmniejszona ilość odpadów deponowanych na składowiskach.
W ramach konkursu wsparcie może uzyskać typy projektu: Kompleksowe inwestycje w zakresie rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi,  zapewniające zintegrowane podejście zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami na poziomie wynikającym ze zobowiązań akcesyjnych

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu

Finanse

1. Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami UE (EFRR) wynosi 85% wydatków kwalifikowanych projektu.

2. W ramach niniejszego konkursu nie ustala się:

  • minimalnej ani maksymalnej dopuszczalnej wartości całkowitej projektu,

Projekt dotyczący selektywnej zbiórki odpadów komunalnych spełniać musi łącznie poniższe warunki:

  • dotyczy obszaru zamieszkanego przez mniej niż 20 000 mieszkańców,
  • wydatki kwalifikowalne projektu są poniżej 2 mln zł.

W przypadku przedsięwzięć innych niż selektywna zbiórka odpadów wydatki kwalifikowalne w projekcie nie mogą przekroczyć 8 mln zł.

3. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi łącznie 13 553 820,00 PLN (słownie: trzynaście milionów pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia złotych).

Niezbędne dokumenty

Wersje aktualne

Wersje archiwalne

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi:

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych, ul. Jagiellońska 32 lok.U/5, 70-382 Szczecin – tel. 91 44 10 300, e-mail: wwdsrpo@wzp.pl

Linki