Zakończony
od 31.10.2019 do 20.12.2019

 

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie  w ramach Działania 3.6  Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków.

Numer konkursu: RPZP.03.06.00-IZ.00-32-K06/19

Skład KOP

Informacje o naborze

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Termin, od którego można wypełniać wnioski:

 31 października 2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski:

20 grudnia 2019 r. do godz. 15:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

kwiecień 2020 r.

Miejsce składania wniosków:

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego ul. Jagiellońska 32U/570-382 Szczecin

Sposób składania wniosków o dofinansowanie:

Skuteczne złożenie wniosku o dofinansowanie polega na opublikowaniu wniosku
o  dofinansowanie w wersji elektronicznej w LSI w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie, tj. do dnia 27 grudnia 2019 r.

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy opublikować najpóźniej do godziny 15:00 ostatniego dnia trwania naboru tj. 20 grudnia 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

1.   Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
2.   Jednostki organizacyjne jst,
3.   Przedsiębiorcy - podmioty zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków,
4.   PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego działania: Zwiększona liczba ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z wymogami unijnymi. W ramach konkursu wsparcie mogą uzyskać następujące typy projektów:

1.   Budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków,
2.   Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych.

Kryteria wyboru projektów:

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

  • 85%.

Minimalny wkład własny:

  • 15%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

  • Kwota przeznaczona na konkurs: 2 957 107,00 PLN (słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedem  00/100 złotych).

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin konkursu:

Regulamin konkursu

Załączniki do Regulaminu konkursu

Karty oceny

Wzór wniosku o dofinansowanie:

Stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu:

Stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje:

Linki:

Pytania i odpowiedzi:

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych, ul. Jagiellońska 32 lok.U/5, 70-382 Szczecin – tel. 91 44 10 300, e-mail: wwdsrpo@wzp.pl