Zakończony
od 28.03.2019 do 29.04.2019

 

Wyniki naboru: 
application/pdf
429.03 KB
application/pdf
88.95 KB

 

Województwo Zachodniopomorskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków 

Numer naboru: RPZP.03.06.00-IZ.00-32-K05/19

Informacje o naborze

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Termin, od którego można składać wnioski:

28 marca 2019 r. (wypełnianie wniosków dostępne od 11 marca 2019 r.)

Termin, do którego można składać wnioski:

29 kwietnia 2019 r. do godz. 15:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

sierpień 2019 r.

Miejsce składania wniosków:

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego ul. Jagiellońska 32U/570-382 Szczecin

Sposób składania wniosków o dofinansowanie:

Skuteczne złożenie wniosku o dofinansowanie polega na opublikowaniu wniosku
o  dofinansowanie w wersji elektronicznej w LSI w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie, tj. do dnia 6 maja 2019 r.

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy opublikować najpóźniej do godziny 15:00 ostatniego dnia trwania naboru tj. 29 kwietnia 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

1.   Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
2.   Jednostki organizacyjne jst,
3.   Przedsiębiorcy - podmioty zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków,
4.   PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego działania: Zwiększona liczba ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z wymogami unijnymi. W ramach konkursu wsparcie mogą uzyskać następujące typy projektów:

1.   Budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków,
2.   Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych.

Kryteria wyboru projektów:

Stanowią załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

  • 85%.

Minimalny wkład własny:

  • 15%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

  • Kwota przeznaczona na konkurs: 3 861 450,00 zł

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin konkursu:

Regulamin konkursu
Załączniki do Regulaminu konkursu
Karty oceny

Wzór wniosku o dofinansowanie:

Stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu:

Stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje:

Linki:

Pytania i odpowiedzi:

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych, ul. Jagiellońska 32 lok.U/5, 70-382 Szczecin – tel. 91 44 10 300, e-mail: wwdsrpo@wzp.pl