Zakończony
od 30.11.2016 do 20.01.2017

 

Publikujemy listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i zostały wybrane do dofinansowania

 

Zakończony 20.01.2017

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Organizującej Konkurs publikuje listę projektów, które zostały rekomendowane do dofinansowania.

Wyniki naboru

Skład osobowy KOP 29.05.2017

Zmiany w naborze wniosków

  • Zmiany w Regulaminie konkursu dla Działania 3.6 (14.02.2017)
  • Zmiany w Regulaminie konkursu dla Działania 3.6 (21.12.2016)
  • Zmiany w Regulaminie konkursu dla Działania 3.6 (22.11.2016)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Organizującej Konkurs (IOK) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Numer naboru: RPZP.03.06.00-IP.01-32-K02/16

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski:

30.11.2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski:

20.01.2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: czerwiec 2017 r.

Miejsce składania wniosków:

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy, podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, należy złożyć do WFOŚiGW w Szczecinie, ul. Jagiellońska 32 lok.U/5, 70-382 Szczecin.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie:

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do WFOŚiGW w Szczecinie pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 27.01.2017 r.

Termin dostarczenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się za zachowany w przypadku nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. Za datę założenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego. W przypadku nadania przesyłki u operatora innego niż ten, o którym mowa powyżej (np. pocztą kurierską), pisemny wniosek o przyznanie pomocy musi wpłynąć do IOK w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru tj. do dnia 27.01.2017 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

1.   Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
2.   Jednostki organizacyjne jst,
3.   Przedsiębiorcy - podmioty zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania i
      oczyszczania ścieków,
4.   PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1.   Budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków,
2.   Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków,
3.   Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych.

Kryteria wyboru projektów:

Stanowią załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

  • 85%.

Minimalny wkład własny:

  • 15%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

  • Kwota przeznaczona na konkurs: 20 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin konkursu:

Regulamin konkursu (Wersja obowiązująca od dnia 14.02.2017 r.)
Załączniki do Regulaminu konkursu (Wersja obowiązująca od dnia 14.02.2017 r.)
Rejestr zmian (Wersja obowiązująca z dnia 14.02.2017 r.)

Wzór wniosku o dofinansowanie:

Stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu:

Stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146). Procedura odwoławcza uregulowana została w załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje:

Linki:

Pytania i odpowiedzi:

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu można uzyskać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Jagiellońska 32 lok.U/5, 70-382 Szczecin – tel. 91 44 10 300, e-mail: rpo@wfos.szczecin.pl.

Wersje archiwalne dokumentów: