Zakończony
od 26.10.2018 do 16.11.2018

 

Od 26 października do 16 listopada 2018 r. w konkursie nr RPZP.03.03.00-IZ.00-32-K02/18 złożono 11 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 13 609 818,59zł.
Wyniki naboru: 

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 3.3  Poprawa stanu środowiska miejskiego.

Numer konkursu: RPZP.03.03.00-IZ.00-32-K02/18

Informacje o naborze

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Termin, od którego można składać wnioski

26 października 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski

16 listopada 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego ul. Jagiellońska 32U/5, 70-382 Szczecin

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie wniosku o dofinansowanie polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej w LSI w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie, tj. do dnia 23 listopada 2018 r. Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy opublikować najpóźniej do godziny 15:00 ostatniego dnia trwania naboru tj. 16 listopada 2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą starać się:

  1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

  2. Jednostki organizacyjne jst.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego działania: Skuteczny system zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu.

W ramach konkursu wsparcie może uzyskać typy projektu:

  • Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami,
  • Systemy zbierania, retencjonowania i wykorzystania wody opadowej,
  • Budowa lub modernizacja sieci kanalizacji deszczowej,
  • Rozwój powierzchni biologicznie czynnych.

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu

Finanse

1. Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami UE (EFRR) wynosi 85% wydatków kwalifikowanych projektu.

2. W ramach niniejszego konkursu nie ustala się:

  • minimalnej ani maksymalnej dopuszczalnej wartości całkowitej projektu.
  • minimalnej ani maksymalnej dopuszczalnej wartości wydatków kwalifikowalnych.

3. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi łącznie 3 859 380 PLN (słownie: trzy miliony osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych).

Niezbędne dokumenty

Aktualne dokumenty:

Wersje archiwalne:

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach regulaminu konkursu (załącznik).

Pytania i odpowiedzi:

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych, ul. Jagiellońska 32 lok.U/5, 70-382 Szczecin – tel. 91 44 10 300, e-mail: wwdsrpo@wzp.pl

Linki