Zakończony
od 01.02.2016 do 31.03.2016

 

Publikujemy listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i zostały wybrane do dofinansowania

 

Zakończony 31.03.2016

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie publikuje listę projektów, które zostały rekomendowane do dofinansowania.

Wyniki naboru

Zmiany w naborze wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa III Ochrona Środowiska i Adaptacja Do Zmian Klimatu, Działanie 3.3 Poprawa stanu środowiska miejskiego.

Numer naboru: RPZP.03.03.00-IP.01-32-K01/16

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

1 lutego 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

31 marca 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć do WFOŚiGW w Szczecinie, ul. Jagiellońska 32 lok.U/5, 70-382 Szczecin.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec 2016 r.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020  w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do WFOŚiGW w Szczecinie pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającej właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do 7 kwietnia 2016 r.

Termin dostarczenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się za zachowany w przypadku nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. Za datę założenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego. W przypadku nadania przesyłki u operatora innego niż ten, o którym mowa powyżej (np. pocztą kurierską), pisemny wniosek o przyznanie pomocy musi wpłynąć do IOK w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru tj. do dnia 7 kwietnia 2016 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą starać się:

  1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

  2. Jednostki organizacyjne jst

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Działania 3.3 możliwe jest wsparcie:

  1. Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami,

  2. Systemy zbierania, retencjonowania i wykorzystania wody opadowej,

  3. Budowa lub modernizacja sieci kanalizacji deszczowej,

  4. Rozwój powierzchni biologicznie czynnych.

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

  • Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

  • Kwota przeznaczona na konkurs: 16 716 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146). Procedura odwoławcza uregulowana została także w regulaminie konkursu

Inne ważne informacje

Linki

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu można uzyskać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – kontakt.

Najczęściej zadawane pytania część 1: pobierz

Najczęściej zadawane pytania część 2: pobierz

Wersje archiwalne dokumentów