Zakończony
od 01.04.2019 do 30.05.2019

 

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że w dniu 16 lipca 2019 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zwiększył kwotę środków przeznaczonych  na dofinansowanie  projektów  w ramach  konkursu o 2 387 012,24 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Uwaga! 3.06.2019 został zaktualizowany Serwis Beneficjenta LSI2014. Szczegóły znajdują się pod linkiem: http://www.rpo.wzp.pl/sites/default/files/info_dla_uzytkownika_lsi2014_aktualizacja_20190603_2.pdf

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.4 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Kontraktów Samorządowych.

Numer konkursu: RPZP.02.04.00-IZ.00-32-001/19

Informacje o konkursie

 

Termin, od którego można składać wnioski

1 kwietnia 2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski

30 maja 2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

październik 2019 r.

 

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów do godz. 15:00 oraz złożeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 6 czerwca 2019 r.

W przypadku nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Prawa pocztowego lub u innego operatora pocztowego, pisemny wniosek o przyznanie pomocy musi wpłynąć do IZ RPO WZ do dnia 6 czerwca 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

 

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 2.4 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Kontraktów Samorządowych podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
 • przedsiębiorstwa świadczące usługi publicznego transportu zbiorowego.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu możliwe będzie dofinansowanie w ramach dwóch typów projektów:

Typ 1 – Budowa, przebudowa obiektów/systemu infrastruktury zintegrowanego systemu transportu publicznego w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrach miast – projekty o charakterze stacjonarnym.

W ramach ww. typu mogą być realizowane m. in.:

 • budowa/przebudowa centrów przesiadkowych,
 • budowa i modernizacja dróg dla rowerów i ciągów komunikacji miejskiej, które będą łączyć poszczególne dzielnice miast z centrami przesiadkowymi oraz które będą alternatywną trasą dojazdu do centrów miast dla transportu indywidualnego,
 • tworzenie inteligentnych systemów transportu (ITS),
 • budowa obiektów „parkuj i jedź” oraz „Bike&Ride”.

 

Typ 2 – Zakup lub modernizacja niskoemisyjnego taboru transportu miejskiego – projekty o charakterze stacjonarnym i niestacjonarnym.

 • W ramach ww. typu finansowane będą projekty z zakresu transportu publicznego bezemisyjnego i niskoemisyjnego, tj. napędzanego głównie energią ze źródeł alternatywnych. Jako element projektu możliwe są wydatki niezbędne do realizacji projektu, a przyjmujące formę budowy/zakupu infrastruktury jak np. budowa/zakup stacji ładujących dla autobusów elektrycznych bądź też zajezdni.
 • W uzasadnionych przypadkach, tzn. tam gdzie inwestycje w tabor bezemisyjny byłyby całkowicie nieuzasadnione, możliwe jest dofinansowanie pojazdów z silnikami hybrydowymi łączącymi paliwo diesel (Euro VI) oraz napęd elektryczny.

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu.

Finanse

Kwota środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi łącznie 500 000,00 EUR (słownie: pięćset tysięcy 00/100 euro). Na dzień ogłoszenia niniejszego konkursu kwota ta w PLN wynosi 1 930 725,00 PLN (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści tysięcy siedemset dwadzieścia pięć 00/100 złotych)[1].


IZ RPO WZ zastrzega sobie możliwość zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie o czym poinformuje na stronie internetowej www.rpo.wzp.pl.


Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:

 • 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu ze środków EFRR.

 

Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi:

 • 15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

 

Minimalna/maksymalna wartość projektu – nie dotyczy.
Minimalna/maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – nie dotyczy.
Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu wynosi – nie dotyczy.

[1] Kwota obniżona o rezerwę przeznaczoną na zabezpieczenie pokrycia ewentualnych różnic kursowych.

 

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin naboru

Inne ważne informacje

Wybór projektów do dofinansowania następuje w trybie konkursowym. Konkurs ma charakter zamknięty i nie jest podzielony na rundy.

Informacje o Koncepcji Kontraktu Samorządowego są dostępne na stronie internetowej eregion.wzp.pl.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej zostały opisane w regulaminie konkursu (załącznik).

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki

Archiwalne wersje dokumentów

 • Karty oceny (Wersja obowiązująca od dnia 01.04.2019 r.) (ZIP 5,32 MB)