Zakończony
od 01.09.2015 do 09.01.2017

 

Publikujemy listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i zostały wybrane do dofinansowania

 

Uwaga! 3.06.2019 został zaktualizowany Serwis Beneficjenta LSI2014. Szczegóły znajdują się pod linkiem: http://www.rpo.wzp.pl/sites/default/files/info_dla_uzytkownika_lsi2014_aktualizacja_20190603_2.pdf

Kontakt w sprawach związanych z II etapem konkursu

W związku ze zróżnicowaną specyfiką konkursu RPZP.KS-IZ.00-32-001/15  Instytucja Zarządzająca RPO WZ nie przewiduje organizacji wspólnego szkolenia dla wnioskodawców projektów priorytetowych z zakresu zasad przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej w ramach II etapu konkursu objętych mechanizmem projektu zintegrowanego – Kontraktu Samorządowego.

Jednocześnie, w celu zapewnienia prawidłowego przygotowania dokumentacji aplikacyjnej zgodnej ze „Wskazówkami i zasadami drugiego etapu konkursu (…)” zachęcamy do indywidualnych spotkań konsultacyjnych z pracownikami Wydziału Wdrażania RPO UM WZ, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania.

W sprawach związanych z przedmiotowym konkursem oraz ustaleniem terminu konsultacji indywidualnych proszę się kontaktować z niżej wskazanymi osobami:

Zakończony 30.10.2015

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w dniu 22.03.2016 przedstawia zatwierdzoną listę projektów zakwalifikowanych do II etapu oceny.

Wyniki oceny wniosków 09.05.2017

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza w dniu 30 czerwca 2015 r. konkurs nr RPZP.KS-IZ.00-32-001/15 na dofinansowanie projektów w ramach Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 objętych mechanizmem projektu zintegrowanego - Kontraktu Samorządowego

który obejmuje nabory:

 • RPZP.01.13.00-IZ.00-32-001/15 w Działaniu 1.13 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Kontraktów Samorządowych
 • RPZP.02.04.00-IZ.00-32-001/15 w Działaniu 2.4 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Kontraktów Samorządowych
 • RPZP.06.07.00-IP.02-32-001/15 w Działaniu 6.7 Programy zapewniania i zwiększania dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Kontraktów Samorządowych
 • RPZP.08.05.00-IP.02-32-001/15 w Działaniu 8.5 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych
 • RPZP.08.09.00-IP.02-32-001/15 w Działaniu 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych
 • RPZP.09.05.00-IZ.00-32-001/15 w Działaniu 9.5 Inwestycje w infrastrukturę podmiotów prowadzących kształcenie ogólne na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych
 • RPZP.09.07.00-IZ.00-32-001/15 w Działaniu 9.7 Ośrodki popularyzujące naukę w ramach Kontraktów Samorządowych
 • RPZP.09.09.00-IZ.00-32-001/15 w Działaniu 9.9 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

 1. Uproszczony wniosek o dofinansowanie projektu zintegrowanego zawierający Koncepcję Kontraktu Samorządowego:
  • od 1 września 2015 r.
 2. Wnioski o dofinansowanie projektów priorytetowych pozytywnie ocenionych na pierwszym etapie oceny:
  • Po wezwaniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ do składania wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami, nie wcześniej niż od 1 marca 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

 1. Uproszczony wniosek o dofinansowanie projektu zintegrowanego zawierający Koncepcję Kontraktu Samorządowego:
  • do 30 października 2015 r. do godz. 15.00
 2. Wnioski o dofinansowanie projektów priorytetowych pozytywnie ocenionych na pierwszym etapie oceny:
  • Po wezwaniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ do składania wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami do 9 stycznia 2017 r.

Miejsce składania wniosków

 1. Wniosek o dofinansowanie projektu zintegrowanego zawierający Koncepcję Kontraktu Samorządowego:
  • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
   Wydział Zarządzania Strategicznego
   ul. Wyszyńskiego 30
   70-203 Szczecin
 2. Wnioski o dofinansowanie projektów priorytetowych pozytywnie ocenionych na pierwszym etapie oceny:
  • Dla działań: 1.13, 2.4, 9.5, 9.7 i 9.9
   Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
   Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
   ul. Wyszyńskiego 30
   70-203 Szczecin
  • Dla działań: 6.7, 8.5 i 8.7
   Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
   ul. A. Mickiewicza 41
   70-383 Szczecin

Termin rozstrzygnięcia konkursu

31 maja 2017 r.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Uproszczony wniosek o dofinansowanie projektu zintegrowanego zawierający Koncepcję Kontraktu Samorządowego należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w wersji papierowej i tożsamej z nią wersji na nośniku elektronicznym.

Wnioski o dofinansowanie projektów priorytetowych pozytywnie ocenionych na pierwszym etapie oceny należy składać poprzez udostępniony w tym celu system informatyczny.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach działania 2.4:

 • przedsiębiorstwa świadczące usługi publicznego transport zbiorowego,

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach działania 2.4:

 • projekty zwiększające świadomość ekologiczną,

 • budowa, przebudowa obiektów/systemu infrastruktury zintegrowanego systemu transportu publicznego w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrach miast,

 • zakup lub modernizacja niskoemisyjnego taboru transportu miejskiego

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru Kontraktów Samorządowych

Kryteria wybory projektów dla działania 2.4-1

Kryteria wybory projektów dla działania 2.4-2

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

 • 85% wydatków kwalifikowalnych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

 • 29 934 525 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące pięćset dwadzieścia pięć złotych)

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wskazówki i zasady drugiej części konkursu na dofinansowanie projektów

Indykatywny wzór Kontraktu Samorządowego

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Wersje archiwalne dokumentów