Zakończony
od 20.05.2019 do 30.08.2019

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA UJĘCIA WYDATKÓW WE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA - 05.08.2019 r.

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA - 27.05.2019 r.

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy

Numer konkursu: RPZP.02.15.00-IZ.00-32-K01/19

Od 28 maja do 30 sierpnia 2019 r. w konkursie nr  RPZP.02.15.00-IZ.00-32-K01/19 złożono 63 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 86 847 683,50 zł.

Informacja o konkursie:

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Termin, od którego można wypełniać wnioski:

20 maja 2019r.

Termin, od którego można składać wnioski

28 maja 2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski

30 sierpnia 2019 r. do godz. 15:00

Termin, rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego ul. Jagiellońska 32U/5, 70-382 Szczecin

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie wniosku o dofinansowanie polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej w LSI w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie, tj. do dnia 06 września 2019 r. Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy opublikować najpóźniej do godziny 15:00 ostatniego dnia trwania naboru tj. 30 sierpnia 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 2.15 podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie jest gmina. Odbiorcami końcowymi projektu są, osoby fizyczne ubiegające się o przyznanie grantu, legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości, wynikającym z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego działania: Zmniejszona energochłonność budynków mieszkaniowych oraz wpływa na osiągnięcie wskaźników:

  • Spadek emisji pyłów [Mg/rok],
  • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2].

Dofinansowane będą przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu modernizacji energetycznej budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjną.

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu

Finanse

1. Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami UE (EFRR) wynosi 100% wydatków kwalifikowanych projektu.

2. W ramach niniejszego konkursu nie ustala się:

  • minimalnej dopuszczalnej wartości całkowitej projektu.
  • minimalnej dopuszczalnej wartości wydatków kwalifikowalnych.

3. W ramach niniejszego konkursu ustala się:

  • maksymalną dopuszczalną wartość dofinansowania w wysokości 4 600 000PLN na Gminę w ramach naboru wniosków (wartość obliczona na podstawie stawek jednostkowych razem z wartością dofinansowania kosztów pośrednich jako 15% kosztów bezpośrednich).

4. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi łącznie 19 327 500,00 PLN (słownie:  dziewiętnaście milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset 00/100 PLN).

Niezbędne dokumenty

Archiwalne dokumenty

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi:

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych, ul. Jagiellońska 32 lok.U/5, 70-382 Szczecin – tel. 91 44 10 300, e-mail: wwdsrpo@wzp.pl

Linki