Zakończony
od 28.02.2019 do 19.04.2019

 

Wyniki naboru: 

 

UWAGA: IZ RPO WZ informuje, iż wprowadzono zmiany w zapisach Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WZ i Regulaminu konkursu nr RPZP.02.12.00-IZ.00-32-K02/19 polegające m.in. na dopuszczeniu do udziału w naborze projektów dotyczących jednostek wytwarzania energii w kogeneracji również z odnawialnych źródeł energii.

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.12 Rozwój kogeneracyjnych źródeł energii

Numer konkursu: RPZP.02.12.00-IZ.00-32-K02/19

Informacja o konkursie:

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Termin, od którego można składać wnioski

28 lutego 2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski

19 kwietnia 2019 r.

Termin, rozstrzygnięcia konkursu

sierpień 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego ul. Jagiellońska 32U/5, 70-382 Szczecin

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie wniosku o dofinansowanie polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej w LSI w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie, tj. do dnia 26 kwietnia 2019 r. Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy opublikować najpóźniej do godziny 15:00 ostatniego dnia trwania naboru tj. 19 kwietnia 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • przedsiębiorcy,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • jednostki organizacyjne jst,
  • jednostki sektora finansów publicznych,
  • organizacje pozarządowe

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego działania: Zwiększony udział energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji.
W ramach konkursu wsparcie może uzyskać typy projektu: Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji wraz z budową przyłączeń do sieci ciepłowniczej i elektroenergetycznej (jeśli budowa tej sieci jest niezbędna dla projektu kogeneracyjnego).

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu

Finanse

1. Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami UE (EFRR) wynosi 85% wydatków kwalifikowanych projektu.

2. W ramach niniejszego konkursu nie ustala się:

  • minimalnej ani maksymalnej dopuszczalnej wartości całkowitej projektu.
  • minimalnej ani maksymalnej dopuszczalnej wartości wydatków kwalifikowalnych.

3. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi łącznie 3 872 520 PLN (słownie: trzy miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia złotych).

Niezbędne dokumenty

Wersje aktualne:

Wersje archiwalne

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi:

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych, ul. Jagiellońska 32 lok.U/5, 70-382 Szczecin – tel. 91 44 10 300, e-mail: wwdsrpo@wzp.pl

Linki