Zakończony
od 01.08.2016 do 30.09.2016

 

Publikujemy listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i zostały wybrane do dofinansowania

 

Uwaga! 3.06.2019 został zaktualizowany Serwis Beneficjenta LSI2014. Szczegóły znajdują się pod linkiem: http://www.rpo.wzp.pl/sites/default/files/info_dla_uzytkownika_lsi2014_aktualizacja_20190603_2.pdf

Uwaga! Zmiana terminu rozstrzygnięcia naboru

W nawiązaniu do zapisów Podrozdziału 7.1 Regulaminu konkursu nr RPZP.02.01.00-IZ.00-32-001/16 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że orientacyjny termin rozstrzygnięcia naboru to luty 2017 r.

Zakończony 30.09.2017

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 publikuje listę ocenionych projektów.

Podpisywanie umowy-formularze

Wyniki naboru

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że Uchwałą nr 232/17 z dnia 20 lutego 2017 r. Zarząd Województwa zwiększył kwotę środków przeznaczonych  na dofinansowanie  projektów  w ramach  konkursu  o  kwotę 9 999 563,75 zł ze środków Europejskiego  Funduszu Rozwoju  Regionalnego.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.1 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu.


Numer naboru:

RPZP.02.01.00-IZ.00-32-001/16

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

01.08.2016

Termin, do którego można składać wnioski

30.09.2016 (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej należy opublikować w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) do godz. 15:00).

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

Termin rozstrzygnięcia konkursu

styczeń 2017 r.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 7 października 2016 r.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 2.1 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

  • przedsiębiorstwa świadczące usługi publicznego transportu zbiorowego,
  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. W ramach konkursu wspierane będą działania, których efektem będzie  zwiększenie atrakcyjności transportu miejskiego oraz ograniczenie ruchu drogowego w centrach miast, co w dalszej perspektywie przyczyni się do ograniczenia spadku liczby osób korzystających z transportu publicznego a także zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych wytwarzanych między innymi przez transport indywidualny.

2. Wsparcie jest możliwe dla działań podejmowanych na obszarach, dla których stworzony został Plan Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, jako osobny dokument lub jako element Planu Gospodarki Niskoemisyjnej bądź innego dokumentu strategicznego.

3. W ramach konkursu wspierane będą dwa typy projektów:

1) budowa, przebudowa obiektów/systemu infrastruktury zintegrowanego systemu transportu publicznego w celu ograniczenia ruchu drogowego
w centrach miast;

2) zakup lub modernizacja niskoemisyjnego taboru transportu miejskiego.

4. W ramach typu 1 mogą być realizowane inwestycje polegajace m.in. na:

  • budowie/przebudowie centrów przesiadkowych;
  • budowie i modernizacji dróg dla rowerów i ciągów komunikacji miejskiej, które będą łączyć poszczególne dzielnice miast z centrami przesiadkowymi oraz które będą alternatywną trasą dojazdu do centrów miast dla transportu indywidualnego;
  • tworzeniu inteligentnych systemów transportu;
  • budowie obiektów „parkuj i jedź” oraz „Bike&Ride”.

5. W ramach typu 2 priorytetowo będzie traktowany zakup pojazdów o alternatywnych systemach napędowych (elektrycznych, hybrydowych, biopaliwa, napędzanych wodorem, itp.). Zakup pojazdów o napędzie diesel spełniających normę emisji spalin EURO VI dozwolone jest jedynie jeżeli z planów lub dokumentów strategicznych albo z analizy kosztów i korzyści odnoszących się do zrównoważonej mobilności miejskiej wynika, że jest to korzystniejsze ekonomicznie i ekologicznie niż zakup pojazdów o alternatywnych systemach napędowych.

Dodatkowo w ramach typu 2 możliwe są wydatki niezbędne do realizacji projektu przyjmujące formę budowy infrastruktury jak np. budowa stacji ładujących, zajezdni lub przebudowy istniejącej infrastruktury w celu dostosowania jej do zakupionych/ zmodernizowanych pojazdów.

6. W ramach konkursu przewiduje się możliwość realizacji projektu w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych.

Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi 15% całkowitych wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

  • 73 355 563,75 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote 75/100)

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Wzór decyzji o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Lista odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursu w ramach Działania 2.1

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki

Wersje archiwalne dokumentów