Zakończony
od 01.10.2019 do 02.12.2019

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 21 lipca 2020 r. w związku zakończeniem procedury odwoławczej (etap przedsądowy) podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania kolejnemu projektowi w kwocie 457 858,50 zł. W związku z powyższym zaktualizowana została lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów.

 

Aktualizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

IZ RPO WZ informuje, iż w związku z wejściem w życie w dniu 9 września 2019 r. zaktualizowanych Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 postępowania o udzielenie zamówienia w ramach projektu wszczęte od dnia 9 września 2019 r. powinny zostać przeprowadzone zgodnie z zapisami  ww. Wytycznych.

W związku z zakończeniem oceny projektów złożonych w ramach naboru nr RPZP.01.05.00-IZ.00-32-007/19 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 01 kwietnia 2020 r. zatwierdził listę ocenionych projektów oraz podjął decyzję o dofinansowaniu wszystkich projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie nr RPZP.01.05.00-IZ.00-32-007/19 w ramach działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, Typ projektu: Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw, Przedsięwzięcia realizowane na terenie Kontraktu Samorządowego podejmowane wyłącznie w obszarze kluczowych branż gospodarczych wskazanych w Koncepcji Kontraktu Samorządowego, złożono 20 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 14 255 626,04 zł.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, Typ projektu: Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw, Przedsięwzięcia realizowane na terenie Kontraktu Samorządowego podejmowane wyłącznie w obszarze kluczowych branż gospodarczych wskazanych w Koncepcji Kontraktu Samorządowego.

 

Numer konkursu: RPZP.01.05.00-IZ.00-32-007/19

Poniżej prezentujemy odpwowiedzi na najczęściej zadawne pytania dotyczące konkursu:

Informacje o konkursie

 

Termin, od którego można składać wnioski

1 października 2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski

2 grudnia 2019 r. (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej należy opublikować w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) do godz. 15:00).

Termin rozstrzygnięcia konkursu

kwiecień 2020 r.

 

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 LSI2014 w terminie naboru projektów oraz złożeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 9 grudnia 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

 

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 1.5 dofinansowanie udzielane jest przedsiębiorstwom z sektora MŚP, tj.: mikroprzedsiębiorstwom, małym przedsiębiorstwom oraz średnim przedsiębiorstwom (w rozumieniu Załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. W ramach niniejszego konkursu możliwe jest dofinansowanie typu projektów – Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw: Przedsięwzięcia realizowane na terenie Kontraktu Samorządowego podejmowane wyłącznie w obszarze kluczowych branż gospodarczych wskazanych w Koncepcji Kontraktu Samorządowego.

2. Wsparcie w konkursie kierowane jest wyłącznie na przedsięwzięcia spełniające jednocześnie następujące warunki:

a) przedsięwzięcie podejmowane jest w obszarze:

  • regionalnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego i/lub,
  • inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego lub branż bezpośrednio z nimi powiązanych w ramach globalnych łańcuchów wartości

określonych w Wykazie Inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego przyjętym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1489/16 z dnia 19 września 2016 r. stanowiącym załącznik nr 5 do regulaminu,

b) przedsięwzięcie podejmowane jest w obszarze kluczowych branż gospodarczych wskazanych w Koncepcji Kontraktu Samorządowego (pkt C Uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego Koncepcji Kontraktu Samorządowego) właściwego dla miejsca lokalizacji tej inwestycji (w przypadku projektów stacjonarnych) lub miejsca siedziby wnioskodawcy (w przypadku projektów niestacjonarnych).

3. O dofinansowanie mogą się ubiegać projekty obejmujące inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzące do:

  • budowy/rozbudowy przedsiębiorstwa,
  • wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu,
  • zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
  • zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

4. Wszystkie projekty, o których dofinansowanie ubiegają się wnioskodawcy, muszą polegać na realizacji inwestycji początkowej w rozumieniu art. 2 pkt 49 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

 

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi:

  • 55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw,
  • 45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Minimalny wkład własny wnioskodawcy stanowiący udział w wydatkach kwalifikowalnych wynosi:

  • 45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw,
  • 55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

 

Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 1 000 000,00 zł

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 200 000,00 zł.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 19 310 400,00 (słownie dziewiętnaście milionów trzysta dziesięć tysięcy czterysta złotych 00/100)

 

Niezbędne dokumenty

 

Aktualny Regulamin konkursu

 

Uproszczone wnioski o dofinansowanie Koncepcji Kontraktów Samorządowych:

 

1. Koncepcja Kontraktu Samorządowego dla Powiatu Szczecineckiego (pdf)

http://eregion.wzp.pl/kontrakt-samorzadowy-dla-powiatu-szczecineckiego

 

2. Koncepcja Kontraktu Samorządowego - Lider Pojezierzy (pdf)

http://eregion.wzp.pl/kontrakt-samorzadowy-lider-pojezierzy

 

3. Koncepcja Kontraktu Samorządowego „Inwestycja w rozwój gospodarczy gmin Nowogard, Maszewo, Osina i powiatu goleniowskiego – drogą do efektywnego kształcenia zawodowego“ (pdf)

http://eregion.wzp.pl/kontrakt-samorzadowy-pt-inwestycja-w-rozwoj-gospodarczy-gmin-nowogard-maszewo-osina-i-powiatu

 

4. Koncepcja Kontraktu Samorządowego „Rozwój społeczno – gospodarczy obszaru „Pyrzyce+” obejmujący gminy: Banie, Bielice, Kozielice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce, Warnice oraz powiat pyrzycki ” (pdf)

http://eregion.wzp.pl/kontrakt-samorzadowy-pt-rozwoj-spoleczno-gospodarczy-obszaru-pyrzyce-obejmujacy-gminy-banie-bielice

 

5. Koncepcja Kontraktu Samorządowego „Strefa Centralna” (pdf)

http://eregion.wzp.pl/kontrakt-samorzadowy-strefa-centralna

 

6. Koncepcja Kontraktu Samorządowego „Metalowa dźwignia regionu“ – rozwój gospodarczy obszaru powiatu wałeckiego poprzez realizację Kontraktu Samorządowego (pdf)

http://eregion.wzp.pl/kontrakt-samorzadowy-pt-metalowa-dzwignia-regionu-rozwoj-gospodarczy-obszaru-powiatu-waleckiego

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach Regulaminu konkursu (załącznik).

Konkurs ma charakter zamknięty i nie jest podzielony na rundy.


Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki

 

Wiadomości

Dostępne 1 wiadomości do tego konkursu

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru dla Działania 1.5

07.08.2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków