Zakończony
od 31.03.2017 do 29.05.2017

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że w dniu 5 lipca 2018 r. zakończyła weryfikację projektu skierowanego do oceny w wyniku uwzględnienia procedury odwoławczej.

 

Zakończony 29.05.2017

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 publikuje listę projektów, które zostały rekomendowane do dofinansowania.

Numer naboru: RPZP.01.05.00-IZ.00-32-003/17

Formularze niezbędne do podpisania umowy (ZIP 1,23 MB)

Skład Osobowy Komisji Oceny Projektów

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

31.03.2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

29.05.2017 r. (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej należy opublikować w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) do godz. 15:00).

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

Termin rozstrzygnięcia konkursu

październik 2017 r.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 5 czerwca  2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 1.5 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są przedsiębiorstwa z sektora MŚP, tj.:

a) mikroprzedsiębiorstwa,

b) małe przedsiębiorstwa,

c) średnie przedsiębiorstwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. W ramach konkursu możliwe będzie dofinansowanie typu projektów – innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw.
 2. Wsparciem objęte będą projekty tworzące atrakcje turystyczne/produkty turystyczne w obszarach określonych w dokumencie strategicznym „Polityka Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w sektorze turystyki” lub realizujące przedsięwzięcia inwestycyjne mogące samodzielnie stanowić generator ruchu turystycznego.
 3. Wsparcie w konkursie kierowane będzie wyłącznie na przedsięwzięcia, których realizacja prowadzi do wprowadzenia w przedsiębiorstwie innowacyjnej oferty turystycznej stanowiącej innowację produktową lub procesową, obejmujące inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych.
 4. Wszystkie projekty, o których dofinansowanie ubiegają się wnioskodawcy, muszą polegać na realizacji inwestycji początkowej w rozumieniu art. 2 pkt 49 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
 5. Realizacja projektu musi prowadzić do wprowadzenia w przedsiębiorstwie innowacyjnej oferty turystycznej stanowiącej innowację produktową lub procesową przynajmniej w skali regionalnej.
 6. Warunkiem koniecznym jest, aby realizacja projektu prowadziła do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa co najmniej na poziomie ponadregionalnym, tzn. powinna przekładać się na poprawę pozycji przedsiębiorstwa wobec konkurencji na tle przedsiębiorstw działających w innych regionach kraju i za granicą.
 7. Dofinansowanie udzielane będzie projektom o charakterze stacjonarnym – lokalizacja projektu musi znajdować się na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi:

 • 55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw;
 • 45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi:

 • 45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw;
 • 55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 4 000 000,00 zł.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 300 000,00 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

42 000 000,00 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony złotych 00/100).

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Lista odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursu w ramach Działania 1.5

Linki