Zakończony
od 01.12.2016 do 31.01.2017

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 19 lutego 2019 r. zaktualizował listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów. Lista ta uwzględnia fakt rozwiązania umowy o dofinansowanie dotyczącej realizacji projektu nr RPZP.01.05.00-32-0004/17, rezygnację z realizacji projektów nr: RPZP.01.05.00-32-0001/17, RPZP.01.05.00-32-0020/17, RPZP.01.05.00-32-0049/17, RPZP.01.05.00-32-0058/17, RPZP.01.05.00-32-0075/17 oraz odmowę zawarcia umowy o dofinansowanie projektu nr RPZP.01.05.00-32-0031/17.

 

Zmiana terminu rozstrzygnięcia naboru

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia konkursu dla Działania 1.5. Termin rozstrzygnięcia naboru to sierpień 2017 r.

Zmiany w naborze wniosków

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, mający na celu wsparcie projektów, które zwiększają zastosowanie innowacji w sektorze MŚP.


Numer naboru: RPZP.01.05.00-IZ.00-32-002/16

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

01.12.2016

Termin, do którego można składać wnioski

31.01.2017 (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej należy opublikować w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) do godz. 15:00).

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

Termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień 2017 r.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 7 lutego 2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 1.5 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są przedsiębiorstwa z sektora MŚP, tj.:

a) mikroprzedsiębiorstwa,

b) małe przedsiębiorstwa,

c) średnie przedsiębiorstwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. W ramach niniejszego naboru możliwe będzie dofinansowanie typu projektów – innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw. Wsparcie w naborze kierowane będzie wyłącznie na przedsięwzięcia podejmowane w branżach wskazanych w regulaminie konkursu lub branżach bezpośrednio z nimi powiązanych w ramach globalnych łańcuchów wartości, realizowane na rzecz wzmacniania inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego, określonych w Wykazie Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego, stanowiącym załącznik do regulaminu, obejmujące inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzące do:
  - wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/usługi,
  - zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
  - zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.
 2. Nabór dedykowany jest następującym inteligentnym specjalizacjom:
  - wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
  - zaawansowane wyroby metalowe,
  - produkty drzewno-meblarskie,
  - opakowania przyjazne środowisku,
  - produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,
  - nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,
  - multimodalny transport i logistyka,
  - produkty oparte na technologiach informacyjnych.
 3. Działalność, której dotyczy projekt musi zawierać się w katalogu podklas PKD zamieszczonym w regulaminie naboru lub być bezpośrednio z nimi powiązana w ramach globalnych łańcuchów wartości.
 4. Wszystkie projekty, o których dofinansowanie ubiegają się wnioskodawcy, muszą polegać na realizacji inwestycji początkowej w rozumieniu art. 2 pkt 49 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi:

 • 55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw;
 • 45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

 

Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi:

 • 45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw;
 • 55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 4 000 000,00 zł.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 400 000,00 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

 70 549 808,82 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy  osiemset osiem złotych 82/100)

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Lista odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursu w ramach Działania 1.5 - 23.01.2017

Lista odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursu w ramach Działania 1.5 - 11.01.2017

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki

Wersje archiwalne dokumentów