Zakończony
od 02.01.2018 do 02.03.2018

 

W związku z zakończeniem oceny projektów w ramach naboru nr RPZP.01.02.00-IZ.00-32-002/18 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego informuje, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1244/18 z dnia 12 lipca 2018 r. zatwierdził listy ocenionych projektów.

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach, Typ projektu 1. Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach, mający na celu zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw poprzez inwestycje w infrastrukturę B+R.

 

Numer konkursu: RPZP.01.02.00-IZ.00-32-002/18

Zmiany w naborze wniosków

Podpisywanie umowy-formularze

Skład Osobowy Komisji Oceny Projektów

Informacje o konkursie

Termin, od którego można składać wnioski

2 stycznia 2018 r

Termin, do którego można składać wnioski

2 marca 2018 r. (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej należy opublikować w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) do godz. 15:00).

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz złożeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 9 marca 2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 1.2 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

a) mikroprzedsiębiorstwa,

b) małe przedsiębiorstwa,

c) średnie przedsiębiorstwa,

d) duże przedsiębiorstwa.

W ramach naboru jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie projektu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące inwestycje
w infrastrukturę B+R dla przedsiębiorstw podejmowane w obszarze inteligentnych specjalizacji lub branżach bezpośrednio z nimi powiązanych w ramach globalnych łańcuchów wartości, realizowane na rzecz wzmacniania inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego, określonych w Wykazie Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego, stanowiącym załącznik nr 5 do regulaminu.

2.  Konkurs dedykowany jest następującym specjalizacjom:

           a) wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,

           b) zaawansowane wyroby metalowe,

           c) produkty drzewno-meblarskie,

           d) opakowania przyjazne środowisku,

           e) produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,

           f) nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,

           g) multimodalny transport i logistyka,

           h) produkty oparte na technologiach informacyjnych.

3.  Wszystkie projekty, o których dofinansowanie ubiegają się wnioskodawcy, muszą polegać na realizacji inwestycji początkowej w rozumieniu art. 2 pkt 49 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

 

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR w ramach 1 Typu projektu wynosi:

- 35% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku dużych przedsiębiorstw;
- 45% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku średnich przedsiębiorstw;
- 55% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw.

Minimalny wkład własny wnioskodawcy w ramach 1 Typu projektu wynosi:

- 65% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku dużych przedsiębiorstw;
- 55% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku średnich przedsiębiorstw;
- 45% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 5 000 000,00 zł.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 500 000,00 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 22 603 950,72 (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt  złotych 72/100).

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach Regulaminu konkursu.

Konkurs ma charakter zamknięty i nie jest podzielony na rundy.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki

Wersje archiwalne: