Zakończony
od 01.08.2019 do 30.09.2019

 

W związku z zakończeniem oceny projektów złożonych w ramach naboru nr RPZP.01.02.00-IZ.00-32-003/19 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego informuje, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 134/20 z dnia 5 lutego 2020 r. zatwierdził listę ocenionych projektów i podjął decyzję o dofinansowaniu wszystkich projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów.

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że w odpowiedzi na konkurs nr RPZP.01.02.00-IZ.00-32-003/19 w ramach działania 1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach Typ projektu 1 Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach, złożono 5 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 10 016 144,30 zł.

Aktualizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

IZ RPO WZ informuje, iż w związku z wejściem w życie w dniu 9 września 2019 r. zaktualizowanych Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 postępowania o udzielenie zamówienia w ramach projektu wszczęte od dnia 9 września 2019 r. powinny zostać przeprowadzone zgodnie z zapisami  ww. Wytycznych.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach, Typ 1 projektu: Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach.

Numer konkursu: RPZP.01.02.00-IZ.00-32-003/19

Zmiany w naborze wniosków

Informacja o konkursie

 

Termin, od którego można składać wnioski

1 sierpnia 2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski

30 września 2019 r. (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej należy opublikować w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) do godz. 15:00).

Termin rozstrzygnięcia rund konkursu:

Luty 2020 r.

Miejsce składania wniosków:

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

Sposób składania wniosków :

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 LSI2014 w terminie naboru projektów oraz złożeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 7 października 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

 

Kto może składać wnioski?

W ramach 1 typu projektów Działania 1.2 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

a) mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014,

b) duże przedsiębiorstwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. W ramach niniejszego konkursu możliwe jest dofinansowanie 1 typu projektów Działania 1.2 - tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach.

2. Wsparcie w konkursie kierowane będzie wyłącznie na przedsięwzięcia podejmowane w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego określonych w Wykazie inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego, stanowiącym załącznik do regulaminu konkursu lub branżach bezpośrednio z nimi powiązanych w ramach globalnych łańcuchów wartości.

3. Konkurs dedykowany jest następującym inteligentnym specjalizacjom:

a) wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,

b) zaawansowane wyroby metalowe,

c) produkty drzewno-meblarskie,

d) opakowania przyjazne środowisku,

e) produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,

f) nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,

g) multimodalny transport i logistyka,

h) produkty oparte na technologiach informacyjnych.

4. Infrastruktura nabyta w ramach projektu musi być zlokalizowana w województwie zachodniopomorskim i służyć do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych mających na celu poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w ww. branżach i obszarach.

5. Wszystkie projekty, o których dofinansowanie ubiegają się wnioskodawcy, muszą polegać na realizacji inwestycji początkowej w rozumieniu art. 2 pkt 49 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

6. Działanie skierowane jest zarówno do przedsiębiorstw rozpoczynających prowadzenie własnej działalności B+R, jak i ją rozwijających. Otrzymane wsparcie musi przyczynić się do powstania lub rozwoju centrum badawczo-rozwojowego.

Kryteria wyboru projektów:

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi:

a)    35% duże przedsiębiorstwa,

b)    45% średnie przedsiębiorstwa,

c)    55% mikro i małe przedsiębiorstwa.

Minimalny wkład własny wnioskodawcy stanowiący udział w wydatkach kwalifikowalnych wynosi:

a)    65% duże przedsiębiorstwa,

b)    55% średnie przedsiębiorstwa,

c)    45% mikro i małe przedsiębiorstwa.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 5 000 000,00 zł.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 500 000,00 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 38 598 300,00 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta złotych 00/100).

 

Niezbędne dokumenty

 

Aktualny Regulamin konkursu:

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach regulaminu konkursu (załącznik).

Inne ważne informacje:

Konkurs ma charakter zamknięty i nie jest podzielony na rundy.

Pytania i odpowiedzi:

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki:

Wersje archiwalne dokumentów:

 

Wiadomości

Dostępne 1 wiadomości do tego konkursu

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 1.2

07.02.2020 Wyniki naborów wniosków Wyniki naborów wniosków