Zakończony
od 24.06.2020 do 31.12.2020

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego informuje o rozstrzygnięciu naboru nr RPZP.01.19.00-IZ.00-32-001/20 mającym na celu wybór Grantodawcy projektu grantowego. Nabór przeprowadzony został w trybie nadzwyczajnym mającym na celu ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków COVID-19, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. Uwaga! Wybrany Grantodawca (Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie jako Realizator) w dalszej kolejności uruchomi nabór, w którym będzie przyjmował i rozpatrywał wnioski przedsiębiorców o przyznanie grantów.
Wyniki naboru: 

 

Uwaga! Nabór ma na celu wyłonienie operatora (Grantodawcy), który w dalszej kolejności przeprowadzi nabór wśród przedsiębiorców i będzie udzielał im granty. Przedsiębiorcy nie mogą składać aktualnie wniosków wypełniając je w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020! Właściwy nabór dla przedsiębiorców zostanie uruchomiony po wyborze operatora i będzie on przeprowadzony w drugiej połowie lipca br.  

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.19 Wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw w walce ze skutkami epidemii COVID-19 w trybie nadzwyczajnym mającym na celu ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków COVID-19, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

 

Numer naboru: RPZP.01.19.00-IZ.00-32-001/20

 

Informacje o naborze

 

Termin, od którego można składać wnioski

24 czerwca 2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski

Tryb nadzwyczajny – nie dotyczy

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Tryb nadzwyczajny – nie dotyczy

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

lub złożyć w postaci elektronicznej pozwalającej na jego utrwalenie na trwałym nośniku lub w systemie teleinformatycznym (za pomocą podpisu kwalifikowalnego, skanu podpisanego dokumentu), na adres wwrpo@wzp.pl.

Sposób składania wniosków

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie wskazanym w wezwaniu oraz złożeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od daty wskazanej w wezwaniu.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści Regulaminu naboru.

Na co i kto może składać wnioski?

 

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 1.19 podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie jest Województwo Zachodniopomorskie.  

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru przewiduje się wsparcie w ramach jednego typu projektu: Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw zmagających się ze skutkami epidemii COVID – 19.

Wsparcie w ramach projektu przeznaczone będzie na finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw zgodnie z rozporządzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19, na bazie pkt 3.1 Komunikatu KE „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19”.

Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego ma służyć poprawie płynności finansowej przedsiębiorstw dotkniętych skutkami epidemii COVID-19.

Nabór realizowany jest w formule projektu grantowego.

Grantodawca w ramach niniejszego typu projektu udziela grantów przeznaczonych na utrzymanie działalności mikro i małych przedsiębiorstw, które w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19, znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej, poprzez finansowanie przez okres maksymalnie do 3 miesięcy następujących po miesiącu, w którym złożono wniosek o grant, kapitału obrotowego w formie wsparcia rozliczanego za pomocą stawki jednostkowej.

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do Regulaminu naboru.

Finanse

Kwota środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego naboru wynosi łącznie 50 000 000,00 PLN (pięćdziesiąt milionów złotych 00/100 PLN). IZ RPO WZ zastrzega sobie możliwość zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym naborze

Grantodawca:

1.Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR: 100% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

2.Minimalny wkład własny wnioskodawcy: brak.

Grantobiorca:

1.Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR: 100%

2.Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego udzielane będzie w oparciu o stawkę jednostkową na dany miesiąc ustaloną w dokumencie opracowanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pn. „Metodologia wyliczenia stawek jednostkowych w projektach w zakresie wsparcia utrzymania działalności w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020”.

3.Przedsiębiorstwo będzie mogło ubiegać się o finansowanie kapitału obrotowego maksymalnie na okres 3 miesięcy kalendarzowych licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o wsparcie.

Niezbędne dokumenty

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu naboru.

Wzór decyzji o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu naboru.

 

Inne ważne informacje

W przypadku negatywnej oceny projektu wnioskodawcy nie przysługuje protest.

 

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki