Zakończony
od 08.12.2020 do 30.09.2023

 

 

Skład Komisji Oceny Projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.18 Tworzenie i rozbudowa regionalnego systemu innowacji

Numer naboru: RPZP.01.18.00-IZ.00-32-002/20

Informacja o naborze:

Termin, od którego można składać wnioski:

8 grudnia 2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski:

tryb pozakonkursowy – nie dotyczy

Termin rozstrzygnięcia naboru:

tryb pozakonkursowy – nie dotyczy

Miejsce składania wniosków:

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

Sposób składania wniosków:

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 -LSI2014 w terminie wskazanym w wezwaniu oraz złożeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od daty wskazanej w wezwaniu.

Możliwe jest złożenie pisemnego wniosku o przyznanie pomocy w postaci elektronicznej pozwalającej na jego utrwalenie na trwałym nośniku lub w systemie teleinformatycznym (za pomocą podpisu kwalifikowalnego, skanu podpisanego dokumentu), na adres wwrpo@wzp.pl. W przypadku skanu podpisanego dokumentu, oryginalny dokument w postaci papierowej ww. wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca będzie zobowiązany dostarczyć najpóźniej w dniu podjęcia decyzji
o dofinansowaniu.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu naboru.

Kto może składać wnioski?

Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie jest Województwo Zachodniopomorskie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. W ramach niniejszego naboru możliwe jest dofinansowanie typów projektów: Wdrażanie regionalnego systemu innowacji, upowszechnianie działalności B+R+I oraz proces przedsiębiorczego odkrywania, zgodnie z warunkami okrelonymi w regulaminie naboru.

2. Przedmiotem projektu powinna być realizacja kompleksowych działań, które przyczyniać się będą do rozbudowy regionalnego systemu innowacji oraz wzmocnienia procesu przedsiębiorczego odkrywania w oparciu o Regionalną Strategię Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego 2020+. Działania zaplanowane w projekcie powinny być ze sobą logicznie powiązane tworząc spójną koncepcję wsparcia, której realizacja prowadzić będzie do zwiększenia poziomu zaangażowania instytucji okołobiznesowych w realizację usług wspierających innowacyjność, kreatywność oraz transfer technologii w regionie.

3. Wsparcie w ramach projektu przeznaczone będzie na poniższe obszary:

  • koordynacja i zwiększenie intensywności współpracy w ramach działalności B+R+I,
  • wzmocnienie efektywnego i sprawnego funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu,
    w zakresie świadczenia usług wspierających innowacyjność, kreatywność oraz transfer technologii w regionie,
  • realizacja procesu przedsiębiorczego odkrywania na Pomorzu Zachodnim,
  • monitorowanie regionalnej strategii innowacji oraz analizę sposobu jej wdrażania.

4. W ramach naboru nie przewiduje się realizacji projektów w partnerstwie.

Kryteria wyboru projektów:

Stanowią załącznik do Regulaminu naboru

Finanse:

  1. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu ze środków EFRR.
  2. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów z EFRR w naborze wynosi łącznie 6 500 000,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin naboru:

Inne ważne informacje

  1. O dofinansowanie ubiegać się mogą tylko projekty, które pozytywnie przeszły proces identyfikacji projektu pozakonkursowego oraz zostały wpisane do Wykazu projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą, stanowiącego załącznik nr 5 do SOOP.
  2. W przypadku negatywnej oceny projektu wnioskodawcy nie przysługuje protest.

Pytania i odpowiedzi:

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki:

Wiadomości

Dostępne 1 wiadomości do tego konkursu

Ogłoszenie naboru w ramach Działania 1.18

08.12.2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nabory wniosków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nabory wniosków