Zakończony
od 30.04.2019 do 28.06.2019

 

W związku z zakończeniem oceny złożonego w ramach naboru nr RPZP.01.16.00-IZ.00-32-002/19 wniosku, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego informuje, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1608/19 z dnia 10 września 2019 r. zatwierdził listę ocenionych projektów i podjął decyzję o dofinansowaniu projektu, który spełnił kryteria wyboru projektów i uzyskał wymaganą liczbę punktów.

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że w odpowiedzi na konkurs nr RPZP.01.16.00-IZ.00-32-002/19 ogłoszony w ramach działania 1.16 Zwiększenie dostępu do usług Instytucji Otoczenia Biznesu, złożono 1 wniosek na kwotę dofinansowania 711 183,94 zł. 

Uwaga! 3.06.2019 został zaktualizowany Serwis Beneficjenta LSI2014. Szczegóły znajdują się pod linkiem: http://www.rpo.wzp.pl/sites/default/files/info_dla_uzytkownika_lsi2014_aktualizacja_20190603_2.pdf

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.16 Zwiększenie dostępu do usług Instytucji Otoczenia Biznesu, Typ projektu 2. Zwiększenie potencjału Instytucji Otoczenia Biznesu.

Numer konkursu: RPZP.01.16.00-IZ.00-32-002/19

Poniżej prezentujemy odpwowiedzi na najczęściej zadawne pytania dotyczące konkursu:

Informacja o konkursie

 

Termin, od którego można składać wnioski:

30 kwietnia 2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski:

28 czerwca 2019 r. (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej należy opublikować w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) do godz. 15:00).

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Listopad 2019 r.

Miejsce składania wniosków:

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

Sposób składania wniosków :

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 LSI2014 w terminie naboru projektów oraz złożeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 5 lipca  2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

 

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 1.16 podmiotami uprawnionymi do ubiegania sio dofinansowanie są:

1. Instytucje Otoczenia Biznesu działające jako:

 • Inkubator Przedsiębiorczości,
 • prowadzone przez Uczelnię Centrum Transferu Technologii i spółka celowa Uczelni (wyłącznie jako partner w projekcie Centrum Transferu Technologii),
 • Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości,
 • Inkubator Technologiczny,
 • Park Naukowo – Technologiczny,
 • Park Przemysłowy,
 • Instytucja Finansowa prowadząca fundusz pożyczkowy, poręczeniowy lub fundusz VC,
 • Agencja Rozwoju Regionalnego lub Lokalnego,

2. partnerstwa, w skład których wchodzić będą instytucje wymienione w pkt. 1).

Wsparcie kierowane jest do podmiotów, które od co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie działają jako Instytucje Otoczenia Biznesu (tzn. świadczą usługi rozwojowe, w tym finansowe, innowacyjne, doradcze na rzecz przedsiębiorstw) na terenie województwa zachodniopomorskiego, a także w ww. okresie posiadały siedzibę, filię, delegaturę, oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. W ramach niniejszego konkursu możliwe jest dofinansowanie 2 typu projektów Działania 1.16: Zwiększenie potencjału Instytucji Otoczenia Biznesu.

2. W ramach konkursu wspierane będą przedsięwzięcia polegające na zwiększeniu potencjału Instytucji Otoczenia Biznesu poprzez wprowadzenie do jej oferty nowych bądź znaczące ulepszenie dotychczas świadczonych specjalistycznych usług doradczych na rzecz przedsiębiorstw, w szczególności dotyczących rozwoju sfery B+R+I, będących odpowiedzią na pojawiające się i zmieniające oczekiwania sektora biznesu.

3. Działania zaplanowane w ramach projektu muszą mieścić się w następującym katalogu czynności:

 • uszczegółowienie założeń i koncepcji projektowanych specjalistycznych usług doradczych,
 • przygotowanie niezbędnego potencjału osobowego i technicznego IOB do świadczenia projektowanych specjalistycznych usług doradczych (w tym dostęp do baz danych, niezbędne specjalistyczne szkolenia, jednakże z wyłączeniem wydatków na zakup środków trwałych i inwestycji infrastrukturalnych oraz wydatków na udział pracowników w studiach wyższych i podyplomowych),
 • przeprowadzenie badania rynku pod kątem zwiększania zapotrzebowania przedsiębiorców na projektowane specjalistyczne usługi doradcze (wypracowanie procedur stałego monitorowania potrzeb klientów),
 • przygotowanie oferty rynkowej (testowanie i ewaluacja efektywności etapu testowania, charakterystyka odbiorcy usługi, kanały dystrybucji, określenie procedur obsługi klienta, oceny zadowolenia z usług i oczekiwań klienta).

4. Projektowane nowe lub znacząco ulepszone specjalistyczne usługi doradcze mogą w szczególności dotyczyć:

 • usług doradczych wspierających proces transferu technologii (m.in. wycena własności intelektualnej, doradztwo prawne i podatkowe związane z transferem praw własności intelektualnej, tworzenie planów i strategii komercjalizacji, doradztwo w negocjacjach),
 • usług doradczych w zakresie tworzenia i realizacji strategii ochrony własności intelektualnej w MŚP (w tym m.in. opracowanie strategii ochrony własności intelektualnej, usługi rzeczników patentowych wraz z asystą przy ochronie praw własności przemysłowej, badanie czystości i zdolności patentowej, audyty prawne w zakresie ustalania przynależności praw i regulowania stosunków prawnych w tym zakresie, dostęp do specjalistycznych baz danych patentowych),
 • usług doradczych w zakresie kojarzenia partnerów gospodarczych i jednostek naukowych do współpracy w zakresie B+R, w tym wsparcie tworzenia partnerstw naukowo-przemysłowych, tworzenia nowych łańcuchów wartości;
 • usług doradczych i prawnych we współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi, a jednostkami B+R (w zakresie umów/ porozumień o współpracy, schematów współpracy, zabezpieczania praw majątkowych);
 • usług doradczych w zakresie wprowadzania nowych modeli biznesowych, nowych produktów i usług (w tym analizy rynkowe, badania marketingowe, analizy FTO, wyszukiwanie i wsparcie w nawiązaniu relacji z partnerami biznesowymi i naukowymi);
 • usług doradczych w zakresie korzystania z finansowania zewnętrznego dla projektów związanych z transferem i komercjalizacją technologii (m.in. przygotowanie biznesplanów i teaserów inwestycyjnych, doradztwo prawne i biznesowe w negocjacjach z finansującymi).

5. Realizacja projektu musi odbywać się na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Kryteria wyboru projektów:

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi:

85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi:

15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Pomoc przyznawana na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie stanowi pomoc de minimis udzielaną na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014 – 2020.

Maksymalna kwota wsparcia ustalana będzie zgodnie z ww. rozporządzeniem.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 3 883 140,00 zł (słownie: trzy miliony osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące sto czterdzieści złotych 00/100).

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin konkursu:

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach regulaminu konkursu (załącznik).

Inne ważne informacje:

Konkurs ma charakter zamknięty i nie jest podzielony na rundy.

Pytania i odpowiedzi:

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki:

 

 

Wiadomości

Dostępne 2 wiadomości do tego konkursu

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru dla Działania 1.16

11.09.2019 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków

Zakończona ocena wniosku dla Działania 1.16

09.09.2019 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków