Zakończony
od 14.06.2017 do 30.09.2023

 

 

Skład Komisji Oceny Projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie
w ramach Działania 1.14 Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym.

Numer naboru: RPZP.01.14.00-IZ.00-32-001/17

Kontakt w sprawach związanych z naborem

W związku z pozakonkursowym charakterem naboru w ramach Działania 1.14 Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym.  – IZ RPO WZ nie przewiduje organizacji szkolenia z zakresu Regulaminu naboru do ww. Działania oraz zasad przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej, lecz możliwość ustalenia terminu konsultacji indywidualnych.

W sprawach związanych z przedmiotowym naborem oraz ustaleniem terminu konsultacji indywidualnych proszę się kontaktować ze wskazaną poniżej osobą:

Konrad Olber

adres e-mail: kolber@wzp.pl

tel.: 91 44 11 144

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

14 czerwca 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

tryb pozakonkursowy – nie dotyczy

Termin rozstrzygnięcia naboru

tryb pozakonkursowy – nie dotyczy

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie wskazanym w wezwaniu oraz doręczeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od daty wskazanej w wezwaniu.

Możliwe jest złożenie pisemnego wniosku o przyznanie pomocy w postaci elektronicznej pozwalającej na jego utrwalenie na trwałym nośniku lub w systemie teleinformatycznym (za pomocą podpisu kwalifikowanego, skanu podpisanego dokumentu), na adres wwrpo@wzp.pl. W przypadku skanu podpisanego dokumentu, oryginalny dokument w postaci papierowej ww. wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca będzie zobowiązany dostarczyć najpóźniej w dniu podjęcia decyzji o dofinansowaniu.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu naboru.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 1.14 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

- Województwo Zachodniopomorskie,
- Województwo Zachodniopomorskie (jako Lider) w partnerstwie z Instytucją Otoczenia Biznesu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W naborze zaplanowano wsparcie projektów polegających na:

a) organizacji wydarzeń promujących Pomorze Zachodnie jako region przyjazny innowacjom (np. festiwal innowacji, spotkania umożliwiające promocję nowatorskich pomysłów i projektów wypracowanych dzięki współpracy regionalnych podmiotów) oraz aktywności regionu w międzynarodowych inicjatywach dotyczących innowacji,

b) prezentacji gospodarczego potencjału województwa podczas wydarzeń krajowych i zagranicznych (kompleksowa oferta dla biznesu prezentująca regionalne specjalizacje, infrastrukturę gospodarczą, zasoby ludzkie i możliwości ich dostosowania zgodnie z potrzebami, wachlarz możliwości współpracy badawczo-rozwojowej z jednostkami naukowymi, szeroko rozumiane otoczenie biznesowe, itp.),

c) organizacji wydarzeń promujących potencjał gospodarczy regionu,

d) organizacji konkursu na produkty produkowane na Pomorzu Zachodnim (np.  Made in West Pomeranian”, „Made in Pomorze Zachodnie”) i ich kompleksowym promowaniu,

e) wsparciu kooperacji zachodniopomorskich przedsiębiorstw, w szczególności z partnerami zagranicznymi, w tym m.in. poprzez przygotowywanie grup przedsiębiorstw do profesjonalnej prezentacji oferty przed potencjalnymi kontrahentami, organizację zagranicznych misji gospodarczych, opracowanie analiz rynków zagranicznych, udostępnianie informacji o możliwościach kooperacji, warunkach inwestowania na określonych rynkach, organizację wizyt studyjnych partnerów i mediów zagranicznych.

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do regulaminu naboru.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi 100% całkowitych wydatków kwalifikowanych.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym naborze wynosi łącznie 8 038 000,00 EUR (słownie: osiem milionów trzydzieści osiem tysięcy EUR). Na dzień aktualizacji niniejszego regulaminu naboru kwota ta w PLN wyliczona w oparciu o kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym aktualizację wynosi 36 326 133,40 PLN (słownie: trzydzieści sześć milonów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sto trzydzieści trzy 40/100 PLN).

Niezbędne dokumenty

1.  Regulamin naboru (projekty, dla których wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpiło przed 9 maja 2018 r.);

2.  Regulamin naboru (projekty, dla których wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpiło od 9 maja 2018 r.).

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu naboru

Wzór decyzji o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu naboru

Inne ważne informacje

1. O dofinansowanie ubiegać się mogą tylko projekty, które pozytywnie przeszły proces identyfikacji projektu pozakonkursowego, o którym mowa w art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 t.j. ze zm.).

2. W przypadku negatywnej oceny projektu wnioskodawcy nie przysługuje protest.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki

Wersje archiwalne: