Zakończony
od 20.02.2023 do 21.03.2023

 

 

Poniżej prezentujemy listę  odpowiedzi na zadawane pytania dotyczące konkursu

Skład Osobowy Komisji Oceny Projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 11.3 Wsparcie infrastruktury społecznej powiązanej z procesem integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej osób uciekających przed wojną w Ukrainie.

Konkurs jest realizowany w ramach Wsparcia na rzecz odbudowy służącej spójności oraz terytoriom Europy (REACT-UE), planu naprawczego uruchomionego przez Komisję Europejską w celu ograniczenia społecznych i gospodarczych skutków pandemii COVID-19. Środki REACT-EU stanowią dodatkową alokację dla Polski w ramach Polityki Spójności w perspektywie budżetowej 2014-2020.

Numer konkursu: RPZP.11.03.00-IZ.00-32-001/23

Informacje o konkursie

Termin, od którego można składać wnioski:

20 lutego 2023 r.

Termin, do którego można składać wnioski:

21 marca 2023 r. (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej należy opublikować w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) do godz. 15:00).

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Maj 2023 r.

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów do godz. 15:00 oraz złożeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 28 marca 2023 r.

W przypadku nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Prawa pocztowego lub u innego operatora, pisemny wniosek o przyznanie pomocy musi wpłynąć do IZ RPO WZ najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 28 marca 2023 r.  

Możliwe jest złożenie pisemnego wniosku o przyznanie pomocy w postaci elektronicznej pozwalającej na jego utrwalenie na trwałym nośniku lub w systemie teleinformatycznym (za pomocą podpisu kwalifikowalnego, skanu podpisanego dokumentu), na adres wwrpo@wzp.pl albo przez e-PUAP, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 28 marca 2023 r. W przypadku skanu podpisanego dokumentu, oryginalny dokument w postaci papierowej ww. wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca będzie zobowiązany dostarczyć najpóźniej w dniu podpisania umowy o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach niniejszego konkursu podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

 1. jednostki samorządu terytorialnego – tylko w formie partnerstwa z organizacją pozarządową;

 2. organizacje pozarządowe.

Przez organizację pozarządową należy rozumieć podmiot określony w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu możliwe jest dofinansowanie typu projektu:

 • Dostosowanie istniejącej infrastruktury na poczet zapewnienia odpowiednich warunków, w tym społecznych i bytowych, osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie.

W ramach konkursu wspierane będą działania w zakresie m.in.:

 • organizacji miejsc integracji osób uciekających przed wojną w Ukrainie, zapewniających m. in. działania angażujące uchodźców i społeczność przyjmującą,
 • organizacji miejsc pomocy osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie zapewniających opiekę nad dziećmi tych osób,

 • organizacji miejsc pomocy organizacyjno-prawnej i/lub pomocy psychologicznej i/lub pomocy w podjęciu zatrudnienia dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie,

 • adaptacji/wyposażenia mieszkań, w tym miejsc pobytu tymczasowego udostępnianych osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie.

Wsparcie w zakresie miejsc organizacji kursów j. polskiego i /lub punktów dystrybucji pomocy materialnej (żywność, odzież itp.) będzie możliwe wyłącznie z innymi działaniami

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu

Finanse

 1. Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi – 100%.

 2. Minimalny wkład własny wnioskodawcy – nie dotyczy.

 3. Minimalna/maksymalna wartość projektu – nie dotyczy.

 4. Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 100 000,00 PLN.

 5. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 500 000,00 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 3 433 820,00 EUR (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset dwadzieścia 00/100 EUR).

Na dzień ogłoszenia niniejszego regulaminu konkursu kwota ta w PLN wynosi 14 556 890,12 PLN (słownie: czternaście milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt 12/100 PLN)[1].

[1] Kwotę alokacji obliczoną według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania Komisji Europejskiej w styczniu 2023 r. (1 euro = 4,7103 zł) pomniejszono o 10% na ewentualne zmiany kursu.

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje

Wybór projektów do dofinansowania następuje w trybie konkursowym. Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Do wsparcia kwalifikują się projekty, których realizacja nie rozpoczęła się przed dniem 24 lutego 2022 r. i zakończy się do 31 grudnia 2023 r.

W ramach konkursu jeden podmiot może być wnioskodawcą/partnerem w nie więcej niż dwóch projektach. W przypadku złożenia w konkursie więcej niż dwóch wniosków o dofinansowanie projektów, w których jeden podmiot pełni funkcję wnioskodawcy/partnera, wszystkie wnioski, w których dany podmiot występuje jako wnioskodawca albo partner podlegają odrzuceniu.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach regulaminu konkursu (załącznik).

Pytania i odpowiedzi

Informacje na temat konkursu, kryteriów wyboru projektów oraz wymaganych dokumentów będą udzielane przez pracowników Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego.

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem 91 45 28 814.

Linki

Załączniki