Zakończony
od 01.04.2019 do 11.07.2019

 

W związku z zakończeniem oceny projektów, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Uchwałą nr 1947/19 z dnia 12 listopada 2019 r. zatwierdził listę ocenionych projektów i podjął decyzję o dofinansowaniu 2 projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów.

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (IZ RPO WZ) informuje, że w odpowiedzi na konkurs nr RPZP.01.13.00-IZ.00-32-001/19 w ramach działania 1.13 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Kontraktów Samorządowych, złożono 2 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 4 928 001,11 zł.

Uwaga! 3.06.2019 został zaktualizowany Serwis Beneficjenta LSI2014. Szczegóły znajdują się pod linkiem: http://www.rpo.wzp.pl/sites/default/files/info_dla_uzytkownika_lsi2014_aktualizacja_20190603_2.pdf

Skład Komisji Oceny Projektów

Zmiany w naborze wniosków

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.13 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Kontraktów Samorządowych.

Numer konkursu: RPZP.01.13.00-IZ.00-32-001/19

Informacje o konkursie

 

Termin, od którego można składać wnioski

1 kwietnia 2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski

11  lipca 2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2019 r.

 

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów do godz. 15:00 oraz złożeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 18 lipca 2019 r.

W przypadku nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Prawa pocztowego lub u innego operatora pocztowego, pisemny wniosek o przyznanie pomocy musi wpłynąć do IZ RPO WZ do dnia 18 lipca 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 1.13 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

 • jednostki samorządu terytorialnego (jst);
 • jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną;
 • związki jst;
 • podmioty zarządzające terenami inwestycyjnymi.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1.  W ramach konkursu możliwe jest dofinansowanie projektów realizujących działania zwiększające atrakcyjność i dostępność stref inwestycyjnych na obszarze objętym Kontraktem Samorządowym, polegające na:

 • tworzeniu nowych stref inwestycyjnych typu „greenfield” ,
 • poszerzeniu istniejącej strefy inwestycyjnej, poprzez przyłączenie przylegających do niej działek,
 • zwiększeniu atrakcyjności strefy w istniejących granicach,
 • tworzeniu nowych stref inwestycyjnych na terenach poprzemysłowych, pokolejowych, powojskowych i popegeerowskich.

2.  W ramach Działania 1.13 wspierane będą przedsięwzięcia polegające na:

 • prowadzeniu prac studyjno-koncepcyjnych, badań geotechnicznych,
 • kompleksowym wyposażeniu w media,
 • modernizacji i rozbudowie wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej,
 • uzupełnieniu elementów infrastruktury lub modernizacji istniejących (w tym wspólnej infrastruktury przeznaczonej dla wszystkich przedsiębiorców, którzy funkcjonować będą na terenie strefy),
 • adaptacji budynków na cele planowanej działalności gospodarczej służącej więcej niż jednemu przedsiębiorcy.

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu.

Finanse

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi łącznie 2 000 000,00 EUR (słownie: dwa miliony 00/100 euro). Na dzień ogłoszenia niniejszego konkursu kwota ta w PLN wynosi 7 722 900,00 PLN (słownie: siedem milionów siedemset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset 00/100 złotych) [1].

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi:

85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi:

15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.


[1] Kwota obniżona o rezerwę przeznaczoną na zabezpieczenie pokrycia ewentualnych różnic kursowych.

 

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin naboru

Inne ważne informacje

Wybór projektów do dofinansowania następuje w trybie konkursowym. Konkurs ma charakter zamknięty i nie jest podzielony na rundy.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej zostały opisane w regulamin w Regulaminie konkursu (załącznik).

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki

Wersje archiwalne dokumentów: