Zakończony
od 01.09.2015 do 09.01.2017

 

Publikujemy listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i zostały wybrane do dofinansowania

 

Kontakt w sprawach związanych z II etapem konkursu

W związku ze zróżnicowaną specyfiką konkursu RPZP.KS-IZ.00-32-001/15  Instytucja Zarządzająca RPO WZ nie przewiduje organizacji wspólnego szkolenia dla wnioskodawców projektów priorytetowych z zakresu zasad przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej w ramach II etapu konkursu objętych mechanizmem projektu zintegrowanego – Kontraktu Samorządowego.

Jednocześnie, w celu zapewnienia prawidłowego przygotowania dokumentacji aplikacyjnej zgodnej ze „Wskazówkami i zasadami drugiego etapu konkursu (…)” zachęcamy do indywidualnych spotkań konsultacyjnych z pracownikami Wydziału Wdrażania RPO UM WZ, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania.

W sprawach związanych z przedmiotowym konkursem oraz ustaleniem terminu konsultacji indywidualnych proszę się kontaktować z niżej wskazanymi osobami:

Zakończony 30.10.2015

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 publikuje listę projektów priorytetowych rekomendowanych do dofinansowania w ramach Kontraktów Samorządowych (KS) – dotyczy konkursu nr RPZP.KS-IZ.00-32-001/15 na dofinansowanie projektów w ramach Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 objętych mechanizmem projektu zintegrowanego – Kontraktu Samorządowego.

Wyniki oceny wniosków 09.05.2017

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza w dniu 30 czerwca 2015 r. konkurs nr RPZP.KS-IZ.00-32-001/15 na dofinansowanie projektów w ramach Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 objętych mechanizmem projektu zintegrowanego - Kontraktu Samorządowego

który obejmuje nabory:

 • RPZP.01.13.00-IZ.00-32-001/15 w Działaniu 1.13 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Kontraktów Samorządowych
 • RPZP.02.04.00-IZ.00-32-001/15 w Działaniu 2.4 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Kontraktów Samorządowych
 • RPZP.06.07.00-IP.02-32-001/15 w Działaniu 6.7 Programy zapewniania i zwiększania dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Kontraktów Samorządowych
 • RPZP.08.05.00-IP.02-32-001/15 w Działaniu 8.5 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych
 • RPZP.08.09.00-IP.02-32-001/15 w Działaniu 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych
 • RPZP.09.05.00-IZ.00-32-001/15 w Działaniu 9.5 Inwestycje w infrastrukturę podmiotów prowadzących kształcenie ogólne na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych
 • RPZP.09.07.00-IZ.00-32-001/15 w Działaniu 9.7 Ośrodki popularyzujące naukę w ramach Kontraktów Samorządowych
 • RPZP.09.09.00-IZ.00-32-001/15 w Działaniu 9.9 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

 1. Uproszczony wniosek o dofinansowanie projektu zintegrowanego zawierający Koncepcję Kontraktu Samorządowego:
  • od 1 września 2015 r.
 2. Wnioski o dofinansowanie projektów priorytetowych pozytywnie ocenionych na pierwszym etapie oceny:
  • Po wezwaniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ do składania wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami, nie wcześniej niż od 1 marca 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

 1. Uproszczony wniosek o dofinansowanie projektu zintegrowanego zawierający Koncepcję Kontraktu Samorządowego:
  • do 30 października 2015 r. do godz. 15.00
 2. Wnioski o dofinansowanie projektów priorytetowych pozytywnie ocenionych na pierwszym etapie oceny:
  • Po wezwaniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ do składania wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami do 9 stycznia 2017 r.

Miejsce składania wniosków

 1. Wniosek o dofinansowanie projektu zintegrowanego zawierający Koncepcję Kontraktu Samorządowego:
  • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
   Wydział Zarządzania Strategicznego
   ul. Wyszyńskiego 30
   70-203 Szczecin
 2. Wnioski o dofinansowanie projektów priorytetowych pozytywnie ocenionych na pierwszym etapie oceny:
  • Dla działań: 1.13, 2.4, 9.5, 9.7 i 9.9
   Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
   Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
   ul. Wyszyńskiego 30
   70-203 Szczecin
  • Dla działań: 6.7, 8.5 i 8.7
   Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
   ul. A. Mickiewicza 41
   70-383 Szczecin

Termin rozstrzygnięcia konkursu

31 maja 2017 r.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Uproszczony wniosek o dofinansowanie projektu zintegrowanego zawierający Koncepcję Kontraktu Samorządowego należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w wersji papierowej i tożsamej z nią wersji na nośniku elektronicznym.

Wnioski o dofinansowanie projektów priorytetowych pozytywnie ocenionych na pierwszym etapie oceny należy składać poprzez udostępniony w tym celu system informatyczny.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach działania 1.13:

 • jednostki samorządu terytorialnego
 • jednostki organizacyjne jst
 • związki jst
 • podmioty zarządzające terenami inwestycyjnymi

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach działania 1.13:

 • Działania zwiększające atrakcyjność i dostępność stref inwestycyjnych na obszarze objętym Kontraktem Samorządowym

 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru Kontraktów Samorządowych

Kryteria wybory projektów dla działania 1.13

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

 • 85% wydatków kwalifikowalnych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

 • 70 191 300 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wskazówki i zasady drugiej części konkursu na dofinansowanie projektów

Indykatywny wzór Kontraktu Samorządowego

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Wersje archiwalne dokumentów