Zakończony
od 20.05.2019 do 20.05.2019

 

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje o wyborze do dofinansowania projektów w ramach Osi Priorytetowej XI Wsparcie sektora zdrowia i środowiska w kontekście pandemii COVID.

Niniejszy wybór dotyczy projektów złożonych i pozytywnie ocenionych w ramach konkursu nr RPZP.02.15.00.IZ.00-32-K01/19, które w związku z wprowadzeniem mechanizmu REACT-EU zostały przeniesione do działania 11.2.

Województwo Zachodniopomorskie pozyskało dodatkowe środki w ramach przedmiotowego mechanizmu, co umożliwiło dofinansowanie projektów polegających na modernizacji energetycznej budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjne.

Numer konkursu: RPZP.11.02.00-IZ.00-32-K01/22

Informacja o konkursie:

Termin, od którego można wypełniać wnioski:

Brak możliwości. Wybrane do dofinansowania wnioski złożone zostały w ramach naboru konkursowego RPZP.02.15.00-IZ.00-32-K01/19.

Termin, od którego można składać wnioski

Brak możliwości składania wniosków. Wybrane do dofinansowania wnioski złożone zostały w ramach naboru konkursowego RPZP.02.15.00-IZ.00-32-K01/19.

Termin, do którego można składać wnioski

Brak możliwości składania wniosków. Wybrane do dofinansowania wnioski złożone zostały w ramach naboru konkursowego RPZP.02.15.00-IZ.00-32-K01/19.

Termin, rozstrzygnięcia konkursu

Nie dotyczy. Wybrane do dofinansowania wnioski złożone zostały w ramach naboru konkursowego RPZP.02.15.00-IZ.00-32-K01/19.

Miejsce składania wniosków

Brak możliwości składania wniosków. Wybrane do dofinansowania wnioski złożone zostały w ramach naboru konkursowego RPZP.02.15.00-IZ.00-32-K01/19.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Brak możliwości składania wniosków. Wybrane do dofinansowania wnioski złożone zostały w ramach naboru konkursowego RPZP.02.15.00-IZ.00-32-K01/19.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Brak możliwości składania wniosków. Wybrane do dofinansowania wnioski złożone zostały w ramach naboru konkursowego RPZP.02.15.00-IZ.00-32-K01/19.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego działania: Zmniejszona energochłonność budynków mieszkaniowych oraz wpływa na osiągnięcie wskaźników:

  • Spadek emisji pyłów [Mg/rok],
  • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2].

Dofinansowane będą przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu modernizacji energetycznej budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjną.

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik 3a do Regulaminu konkursu RPZP.02.15.00-IZ.00-32-K01/19.

Finanse

1. Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami UE (EFRR) wynosi 100% wydatków kwalifikowanych projektu.

2. W ramach niniejszego konkursu nie ustala się:

  • minimalnej dopuszczalnej wartości całkowitej projektu.
  • minimalnej dopuszczalnej wartości wydatków kwalifikowalnych.

3. W ramach niniejszego konkursu ustala się:

  • maksymalną dopuszczalną wartość dofinansowania w wysokości 4 600 000PLN na Gminę w ramach naboru wniosków (wartość obliczona na podstawie stawek jednostkowych razem z wartością dofinansowania kosztów pośrednich jako 15% kosztów bezpośrednich).

4. Kwota środków w ramach środków działania 11.2 Wsparcie efektywności energetycznej w kontekście pandemii COVID 19 wynosi 6 955 350 (słownie: sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt 00/100 PLN ).

Niezbędne dokumenty

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Rozdziale 4.2 Regulaminu konkursu nr RPZP.02.15.00-IZ.00-32-K01/19.

Pytania i odpowiedzi:

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych, ul. Jagiellońska 32 lok.U/5, 70-382 Szczecin – tel. 91 44 10 300, e-mail: wwdsrpo@wzp.pl

Linki