Aktualny
od 01.09.2016 do 30.09.2023

 

Publikujemy listę ocenionych projektów

 

Uwaga! 3.06.2019 został zaktualizowany Serwis Beneficjenta LSI2014. Szczegóły znajdują się pod linkiem: http://www.rpo.wzp.pl/sites/default/files/info_dla_uzytkownika_lsi2014_aktualizacja_20190603_2.pdf

Podpisywanie umowy - formularze

Skład Osobowy Komisji

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz Gmina Miasto Koszalin  Instytucja Pośrednicząca powołana dla wdrażania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.12  Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego- projekty pozakonkursowe

Numer naboru: RPZP.01.12.00-IZ.00-32-001/16

Kontakt w sprawach związanych z naborem

W związku z pozakonkursowym charakterem naboru w ramach Działania 1.12 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego – IZ RPO WZ nie przewiduje organizacji szkolenia z zakresu Regulaminu naboru do ww. Działania oraz zasad przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej, lecz możliwość ustalenia terminu konsultacji indywidualnych.

W sprawach związanych z przedmiotowym naborem oraz ustaleniem terminu konsultacji indywidualnych proszę się kontaktować ze wskazaną poniżej osobą:

Anna Rzepiela

adres e-mail: arzepiela@wzp.pl

tel.: 91 44 11 130

Katarzyna Chmielewska-Czyżyk

adres e-mail: : kchmielewska@wzp.pl

tel.: 91 44 11 661

 

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

01.09.2016

Termin, do którego można składać wnioski

31.12.2020

Termin rozstrzygnięcia konkursu

tryb pozakonkursowy – nie dotyczy

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

 

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie wskazanym w wezwaniu oraz złożeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od daty wskazanej w wezwaniu. 

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu naboru.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 1.12 dofinansowanie udzielane jest:
a)    jednostkom samorządu terytorialnego (jst),
b)    jednostkom organizacyjnym jst posiadającym osobowość prawną,
c)    związkom jst,
d)    podmiotom zarządzającym terenami inwestycyjnymi.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1.    W ramach naboru możliwe jest dofinansowanie projektów realizujących działania zwiększające atrakcyjność i dostępność stref inwestycyjnych, polegające na:
•    poszerzeniu istniejącej strefy inwestycyjnej, poprzez przyłączenie przylegających do niej działek, np. terenów typu „greenfield”, z zastrzeżeniem, że w ramach niniejszego naboru nie przewiduje się tworzenia nowych stref inwestycyjnych typu „greenfield”,
•    zwiększeniu atrakcyjności strefy w istniejących granicach,
•    tworzeniu nowych stref inwestycyjnych na terenach poprzemysłowych, pokolejowych, powojskowych i popegeerowskich, z zastrzeżeniem, że obszary obejmowane strefą nie są  terenami typu „greenfileld“.
2.    W ramach Działania 1.12 wspierane będą przedsięwzięcia polegające na:
•    prowadzeniu prac studyjno-koncepcyjnych, badań geotechnicznych,
•    kompleksowym wyposażeniu w media,
•    modernizacji i rozbudowie wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej,
•    uzupełnieniu elementów infrastruktury lub modernizacji istniejących (w tym wspólnej infrastruktury przeznaczonej dla wszystkich przedsiębiorców, którzy funkcjonować będą na terenie strefy),
•    adaptacji budynków na cele planowanej działalności gospodarczej służącej więcej niż jednemu przedsiębiorcy.
3.    W niniejszym naborze IZ RPO WZ przewiduje możliwość realizacji projektu w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Kryteria wyboru projektów

  1. Kryteria wyboru projektów obowiązujące przed nowelizacją ustawy wdrożeniowej, która weszła w życie z dniem 2 września 2017 r.  (PDF  1,66 MB)
  2. Kryteria wyboru projektów zaktualizowane w związku z nowelizacją ustawy wdrożeniowej, która weszła w życie z dniem 2 września 2017 r. (PDF  1,62 MB)

Finanse

1) Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

2) Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi 15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

3) Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym naborze wynosi łącznie 4 000 000,00 EUR (słownie: cztery miliony 00/100 EUR). Na dzień aktualizacji niniejszego regulaminu kwota ta w PLN wyliczona w oparciu o kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego ww. aktualizację - z zastrzeżeniem pkt 4 - wynosi 17 258 400,00 PLN (słownie: siedemnaście milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysiący czterysta 00/100 PLN).

4) Dostępność środków na dofinansowanie danego projektu zależy od wielkości uprzednio zakontraktowanych w ramach Działania 1.12 środków, jak również kursu euro właściwego dla miesiąca podpisania umowy o dofinansowanie tego projektu (kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc podpisania umowy o dofinasowanie). W związku z ryzykiem kursowym uprzednio uzgodniona i uwzględniona w Strategii ZIT wyrażona w złotówkach kwota wsparcia dla danego projektu może ulec obniżeniu. Należy zaznaczyć, że najbardziej narażone na ryzyko kursowe będą projekty kontraktowane jako ostatnie w Działaniu 1.12.

Niezbędne dokumenty

1. Regulamin naboru (projekty, dla których wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpiło przed 22 listopada 2017 r.)

2. Regulamin naboru (projekty, dla których wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpiło od 22 listopada 2017 r.)

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu naboru

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu naboru

Inne ważne informacje

O dofinansowanie ubiegać się mogą tylko projekty, które pozytywnie przeszły proces identyfikacji projektu pozakonkursowego, o którym mowa w art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r., poz. 1460, t.j. ze zm.) oraz zostały wpisane do Wykazu projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą, stanowiącego załącznik nr 5 do SOOP.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu wnioskodawcy nie przysługuje protest.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki

Wersje archiwalne dokumentów

 

Załączniki

application/pdf
1.63 MB
application/zip
14.39 MB
application/pdf
1.51 MB
application/zip
14.44 MB