Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na 2015 rok – wersja z dnia 27 października 2015 roku.

Aktualna wersja harmonogramu zakłada:

 1. wskazanie kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów dla konkursów w ramach działań:
  - 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw,
  -
  1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji,
  -
  1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia;
 2. przesunięcie daty ogłoszenia o naborze w działaniach:
  - 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego,
  -
  8.4 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego,
  -
  8.7 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego,
  -
  8.8 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego;
 3. zmianę trybu wyboru dotyczącą 3 typ projektu na tryb właściwy dla instrumentów finansowych w ramach działania 1.9 Inwestycje w przedsiębiorstwach poprzez instrumenty finansowe oraz działania 1.17 Wzmocnienie procesu wsparcia firm w początkowej fazie rozwoju;
 4. określenie trybu pozakonkursowego wyboru projektów dla działania 3.2 Zarządzanie ryzykiem powodziowym jako trybu;
 5. określenie trybu wyboru  projektów dla 1 typ projektu jako trybu konkursowego w ramach działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej;
 6. określenie trybu wyboru projektów dla 2 typ projektu jako trybu pozakonkursowego w ramach działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej;
 7. zmianę alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów dla konkursu w ramach działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

Załączniki