Zasady dofinansowania projektu określa umowa. Gwarantuje ona, że w budżecie programu zostały zarezerwowane dla Ciebie środki. Teraz czeka Cię najważniejszy etap, czyli realizacja i rozliczenie projektu. Błędy na tym etapie mogą kosztować utratę części, a nawet całości uzyskanego wsparcia. Poznaj zasady dokumentowania wydatków i rozliczania dotacji.

Zasady rozliczania projektu

O zasadach rozliczania projektu powinieneś pomyśleć już na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie, gdyż to właśnie wtedy określane są najważniejsze parametry projektu: kosztorys projektu, harmonogram realizacji poszczególnych etapów projektu, wskaźniki produktu i rezultatu oraz inne zobowiązania podlegające monitorowaniu.

Pamiętaj, że po podpisaniu umowy o dofinasowanie, jesteś zobowiązany do realizacji projektu w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację oraz osiągnięcie i utrzymanie celów oraz wskaźników przewidzianych we wniosku o dofinansowanie.

Bardzo ważne jest aby wydatki były ponoszone celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa europejskiego i polskiego oraz dokumentami programowymi.

Należy pamiętać, że w trakcie realizacji projektu mogą się pojawić zmiany. Wpływa to na powstawanie błędów czy niejasności podczas rozliczania. Wymóg zapisany w umowie nakłada obowiązek niezwłocznego powiadomienia instytucji finansującej przez Beneficjenta o każdej zmianie, najlepiej przed przedstawieniem wydatku do rozliczenia, co zmniejsza ryzyko uznania wydatku za niekwalifikowalny.

Wniosek o płatność

Narzędziem służącym do rozliczania projektu jest wniosek o płatność. 

Wszelkie operacje w projekcie związane z utworzeniem wniosku o płatność i przekazaniem go do instytucji w celu weryfikacji dokonasz za pomocą Centralnego systemu teleinformatycznego (CST)

 

Każdorazowo, składany przez Ciebie wniosek jest weryfikowany i po akceptacji staje się podstawą do rozliczenia projektu poprzez wypłatę dofinansowania lub zatwierdzenie rozliczenia wydatków. Jeżeli formularz wniosku lub załączniki zawierają błędy lub niejasności, podlega uzupełnieniu lub korekcie.

Celem weryfikacji wniosków o płatność jest sprawdzenie przede wszystkim kwalifikowalności wydatków, czyli stwierdzenie, że zostały one poniesione zgodnie z przepisami prawa, zasadami wdrażania projektów realizowanych w ramach Programu Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Szczegółowe informacje na temat przygotowania wniosku o płatność z załącznikami zawierają: Podręcznik SL2014 (dostępnym w sekcji: Zapoznaj się z wytycznymi programowymi) oraz umowa o dofinansowanie.

Wypłata dofinansowania

Dofinansowanie możesz otrzymać w formie:

  • refundacji (czyli zwrotu) poniesionych wcześniej wydatków lub
  • zaliczki na planowane do poniesienia wydatki.

W przypadku wniosku o refundację, do formularza załączasz dokumenty, które potwierdzają poniesione wydatki. Na tej podstawie wypłacane jest dofinansowanie w wysokości zgodnej z zapisami umowy o dofinansowanie.

O wypłatę zaliczki możesz wnioskować po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Środki, jakie otrzymasz, przeznaczasz na wydatki ponoszone w ramach realizowanego przez Ciebie projektu. Następnie we wskazanym terminie składasz wniosek rozliczający zaliczkę. Pamiętaj, że szczegółowe zasady związane z wypłatą i rozliczaniem zaliczki różnią się w zależności od rodzaju realizowanego projektu. Są one określone w regulaminie konkursu, umowie/decyzji o dofinansowanie i innych dokumentach związanych z realizacją programu.

Dokumenty związane z realizacją projektu

Aby móc rozliczyć projekt, musisz przedstawić odpowiednie dokumenty poświadczające przede wszystkim prawidłowość ponoszenia wydatków, ale także realizację zadań związanych z projektem.

Do wniosku o płatność załączasz przede wszystkim:

  • faktury lub inne dowody księgowe;
  • dowody zapłaty;
  • protokoły odbioru lub inne dokumenty potwierdzające odebranie przedmiotu umowy z wykonawcą;
  • umowy z wykonawcą.

Zakończenie projektu

W momencie poniesienia ostatniego wydatku związanego z projektem oraz odebrania ostatniej usługi/dostawy, zakończyłeś realizację projektu. Gratulacje! Pamiętaj, że musisz jeszcze w określonym terminie złożyć wniosek o płatność końcową. Na tym etapie prawdopodobnie zostanie przeprowadzona kontrola w miejscu realizacji projektu. Musimy sprawdzić, czy wszystkie zadania zostały prawidłowo zrealizowane, a wydatki poniesione zgodnie z przedstawianymi przez Ciebie we wnioskach o płatność dokumentami. Pamiętaj, że wykrycie błędów może skutkować zmniejszeniem dofinansowania, a nawet odebraniem całości dofinansowania.