Nazwa beneficjenta

GMINA CHOJNA


Wartość ogółem:
1 963 276.80

Wydatki kwalifikowalne:
1 963 276.80

Dofinansowanie:
1 668 785.28

w tym UE:
1 668 785.28

Wkład własny:
294 491.52

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Chojna

Oś:
RPO
8
Edukacja
Działanie:
RPO 8.1
Upowszechnienie edukacji przedszkolnej