Sukcesy projektów

Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Stargardzie
Dofinansowanie z EU: w tym UE:
18 291 000.00
pln
Wartość projektu: Wartość ogółem:
22 432 391.06
pln

Nazwa beneficjenta

GMINA MIASTO STARGARD


Wartość ogółem:
22 432 391.06

Wydatki kwalifikowalne:
21 760 420.10

Dofinansowanie:
18 291 000.00

w tym UE:
18 291 000.00

Wkład własny:
4 141 391.06

% dofinansowania:
84.06
Tytuł projektu

Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Stargardzie

Oś:
RPO
2
Gospodarka niskoemisyjna
Działanie:
RPO 2.2
Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - projekty pozakonkursowe

 

Opis w języku polskim:

 

Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Stargardzie

 

Projekt zakładał budowę Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Stargardzie.

Projekt zakresem obejmował:

 • przebudowę skrzyżowania ulic Szczecińskiej- 11-go Listopada – Bema – Towarowej,
 • przebudowę oraz budowę ciągów pieszych,
 • budowę ścieżki rowerowej,
 • budynek i nawierzchnie Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego (pętla autobusowa, perony, parkingi),
 • rozbiórkę kolidującej z inwestycja infrastruktury,
 • budowę nowego oświetlenia ulicznego,
 • przebudowę kolizji sieci energetycznych n/n i 15 kV,
 • przebudowę kolizji sieci teletechnicznych,
 • sieci i zewnętrzną instalację wodociągową,
 • sieci i zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
 • zbiornik na wody opadowe,
 • przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia terenu,
 • ogrodzenia oraz mury oporowe,
 • elementy małej architektury oraz zieleń.

 

Description in English:

Integrated Transfer Hub in Stargard

 

The subject of the project was the construction of the Integrated Transfer Hub in Stargard.

The scope of the project included:

 • reconstruction of the intersection of Szczecińska - 11-go Listopada - Bema - Towarowa streets,
 • reconstruction and construction of pedestrian routes,
 • construction of a bicycle route,
 • building and surfaces of the Integrated Transfer Hub (bus terminus, platforms, parking lots),
 • demolition of infrastructure colliding with the project,
 • construction of new street lighting,
 • reconstruction of the collision of low voltage and 15 kV power networks,
 • reconstruction of the collision of teletechnical networks,
 • construction of water networks and external water supply,
 • networks and external installation of sanitary sewage and rainwater drainage systems,
 • rainwater tank,
 • reconstruction of the colliding networks of utilities,
 • fences and retaining walls,
 • small architecture and greenery.