Nazwa beneficjenta

GMINA MIASTO KOSZALIN


Wartość ogółem:
142 519.99

Wydatki kwalifikowalne:
142 519.99

Dofinansowanie:
121 141.99

w tym UE:
121 141.99

Wkład własny:
21 378.00

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF w roku 2015

Oś:
RPO
10
Pomoc techniczna
Działanie:
RPO 10.1
Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ