Sukcesy projektów

Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby MZK Sp. z o.o. w Koszalinie
Dofinansowanie z EU: w tym UE:
5 400 050.00
pln
Wartość projektu: Wartość ogółem:
8 007 300.00
pln

Nazwa beneficjenta

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Wartość ogółem:
8 007 300.00

Wydatki kwalifikowalne:
6 353 000.00

Dofinansowanie:
5 400 050.00

w tym UE:
5 400 050.00

Wkład własny:
2 607 250.00

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby MZK Sp. z o.o. w Koszalinie

Oś:
RPO
2
Gospodarka niskoemisyjna
Działanie:
RPO 2.1
Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu

 

Opis w języku polskim:

 

Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby MZK Sp. z o.o. w Koszalinie

 

W wyniku realizacji projektu zakupiono 7 sztuk autobusów fabrycznie nowych, spełniających normę czystości spalin. Pojazdy są klimatyzowane, niskopodłogowe, przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Nowy tabor pozwolił wycofać z floty MZK Koszalin 7 sztuk autobusów których średnia wieku wynosiła 18 lat, a stan techniczny generował wysokie koszty utrzymania i eksploatacji. 

 

Description in English:

 

Purchase of low-emission rolling stock for the needs of MZK Sp. z o. o. in Koszalin


 
7 brand new buses meeting the exhaust gas purity standard were purchased as the result of the project. The vehicles are air-conditioned, low-floor, and adapted for persons with reduced mobility. The new rolling stock allowed for the withdrawal of 7 buses from the MZK Koszalin fleet, the average age of which was 18 years, and their technical condition generated high maintenance and operating costs.