Sukcesy projektów

Wzrost atrakcyjności zasobów kultury Pomorza Zachodniego poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy Reducie Morast w Kołobrzegu - cennym zabytku na Zachodniopomorskim Szlaku Żeglarskim
Dofinansowanie z EU: w tym UE:
1 766 650.09
pln
Wartość projektu: Wartość ogółem:
2 716 224.53
pln

Nazwa beneficjenta

ZARZĄD PORTU MORSKIEGO KOŁOBRZEG SP. Z O.O.


Wartość ogółem:
2 716 224.53

Wydatki kwalifikowalne:
2 208 312.62

Dofinansowanie:
1 766 650.09

w tym UE:
1 766 650.09

Wkład własny:
949 574.44

% dofinansowania:
80.00
Tytuł projektu

Wzrost atrakcyjności zasobów kultury Pomorza Zachodniego poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy Reducie Morast w Kołobrzegu - cennym zabytku na Zachodniopomorskim Szlaku Żeglarskim

Oś:
RPO
4
Naturalne otoczenie człowieka
Działanie:
RPO 4.1
Dziedzictwo kulturowe

 

Opis w języku polskim:

Wzrost atrakcyjności zasobów kultury Pomorza Zachodniego poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy Reducie Morast w Kołobrzegu - cennym zabytku na Zachodniopomorskim Szlaku Żeglarskim

 

W ramch realizowanej inwestycji zabytkowa Reduta Morasta została zrewitalizowana i przystosowana do współczesnych potrzeb i działalności kulturalnej.

Głównymi etapami inwestycji były:

  • usunięcie porastającej fort zieleni, 
  • uporządkowanie wałów oraz właściwą ekspozycję,
  • rewitalizacja i adaptacja Reduty dla funkcji kulturalno-turystycznych,
  • wymiana instalacji elektrycznej, sanitarnej i wodociągowej. 

 

Description in English:

Increasing the attractiveness of the cultural resources of Western Pomerania by carrying out conservation and restoration works at the Morast Redoubt in Kołobrzeg - a valuable monument of history on the West Pomeranian Sailing Trail.

 

As part of the investment, the historic Morast Redoubt has been revitalized and adapted to contemporary needs and cultural activities.

The main stages of the investment were:

  • removing the greenery growing on the fort, 
  • arranging and proper exhibition of the ramparts,
  • revitalization and adaptation of the Redoubt for cultural and tourism functions,
  • upgrading the electrical, sanitary and water supply installations.