Nazwa beneficjenta

GMINA DOLICE


Wartość ogółem:
727 800.00

Wydatki kwalifikowalne:
727 800.00

Dofinansowanie:
655 020.00

w tym UE:
618 630.00

Wkład własny:
72 780.00

% dofinansowania:
90.00
Tytuł projektu

Wysoka jakość edukacji symbolem Gminy Dolice

Oś:
RPO
8
Edukacja
Działanie:
RPO 8.2
Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym