Nazwa beneficjenta

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE


Wartość ogółem:
10 699 853.61

Wydatki kwalifikowalne:
10 699 853.61

Dofinansowanie:
9 094 875.56

w tym UE:
9 094 875.56

Wkład własny:
1 604 978.05

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Wsparcie administracyjne jednostki zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 na 2019 r.

Oś:
RPO
10
Pomoc techniczna
Działanie:
RPO 10.1
Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ