Nazwa beneficjenta

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE


Wartość ogółem:
10 139 448.24

Wydatki kwalifikowalne:
10 139 448.24

Dofinansowanie:
8 618 531.00

w tym UE:
8 618 531.00

Wkład własny:
1 520 917.24

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Wsparcie administracyjne jednostki zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 na 2018 r.

Oś:
RPO
10
Pomoc techniczna
Działanie:
RPO 10.1
Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ