Nazwa beneficjenta

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE


Wartość ogółem:
9 527 269.30

Wydatki kwalifikowalne:
9 527 269.30

Dofinansowanie:
8 098 178.91

w tym UE:
8 098 178.91

Wkład własny:
1 429 090.39

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Wsparcie administracyjne jednostki zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 na 2017 r.

Oś:
RPO
10
Pomoc techniczna
Działanie:
RPO 10.1
Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ