Nazwa beneficjenta

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE


Wartość ogółem:
8 376 372.19

Wydatki kwalifikowalne:
8 376 372.19

Dofinansowanie:
7 119 916.36

w tym UE:
7 119 916.36

Wkład własny:
1 256 455.83

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Wsparcie administracyjne jednostki zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 na 2016 r.

Oś:
RPO
10
Pomoc techniczna
Działanie:
RPO 10.1
Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ