Nazwa beneficjenta

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE


Wartość ogółem:
11 085 336.22

Wydatki kwalifikowalne:
11 085 336.22

Dofinansowanie:
7 976 212.73

w tym UE:
7 976 212.73

Wkład własny:
3 109 123.49

% dofinansowania:
71.95
Tytuł projektu

Wsparcie administracji zajmującej się zarządzaniem RPO WZ 2014-2020 w roku 2018

Oś:
RPO
10
Pomoc techniczna
Działanie:
RPO 10.1
Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ