Nazwa beneficjenta

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE


Wartość ogółem:
9 936 541.07

Wydatki kwalifikowalne:
9 936 541.07

Dofinansowanie:
6 662 275.74

w tym UE:
6 662 275.74

Wkład własny:
3 274 265.33

% dofinansowania:
67.05
Tytuł projektu

Wsparcie administracji zajmującej się zarządzaniem RPO WZ 2014-2020 w roku 2017

Oś:
RPO
10
Pomoc techniczna
Działanie:
RPO 10.1
Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ