Nazwa beneficjenta

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE


Wartość ogółem:
9 257 094.49

Wydatki kwalifikowalne:
9 257 094.49

Dofinansowanie:
6 553 059.51

w tym UE:
6 553 059.51

Wkład własny:
2 704 034.98

% dofinansowania:
70.79
Tytuł projektu

Wsparcie administracji zajmującej się zarządzaniem RPO WZ 2014-2020 w roku 2016

Oś:
RPO
10
Pomoc techniczna
Działanie:
RPO 10.1
Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ