Nazwa beneficjenta

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE


Wartość ogółem:
12 650 785.25

Wydatki kwalifikowalne:
12 650 785.25

Dofinansowanie:
11 117 657.14

w tym UE:
11 117 657.14

Wkład własny:
1 533 128.11

% dofinansowania:
87.88
Tytuł projektu

Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w 2019 roku.

Oś:
RPO
10
Pomoc techniczna
Działanie:
RPO 10.1
Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ