Nazwa beneficjenta

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE


Wartość ogółem:
10 651 930.30

Wydatki kwalifikowalne:
10 651 930.30

Dofinansowanie:
9 359 654.22

w tym UE:
9 359 654.22

Wkład własny:
1 292 276.08

% dofinansowania:
87.87
Tytuł projektu

Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w 2016 roku.

Oś:
RPO
10
Pomoc techniczna
Działanie:
RPO 10.1
Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ