Sukcesy projektów

Szczecinecki eksperyment - zakup wyposażenia do Ośrodka Popularyzującego Naukę w Szczecinku.
Dofinansowanie z EU: w tym UE:
2 064 449.99
pln
Wartość projektu: Wartość ogółem:
2 428 764.70
pln

Nazwa beneficjenta

POWIAT SZCZECINECKI


Wartość ogółem:
2 428 764.70

Wydatki kwalifikowalne:
2 428 764.70

Dofinansowanie:
2 064 449.99

w tym UE:
2 064 449.99

Wkład własny:
364 314.71

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Szczecinecki eksperyment - zakup wyposażenia do Ośrodka Popularyzującego Naukę w Szczecinku.

Oś:
RPO
9
Infrastruktura publiczna
Działanie:
RPO 9.7
Ośrodki popularyzujące naukę w ramach Kontraktów Samorządowych

 

Opis w języku polskim:

 

Szczecinecki eksperyment - zakup wyposażenia do Ośrodka Popularyzującego Naukę w Szczecinku

 

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

  • prowadzenie zajęć praktycznych, warsztatów edukacyjnych, wystaw,laboratoriów ,doświadczeń, eksperymentów, wykładów tematycznych i zabawy nauką wspierających idee aktywnej edukacji dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i studentów, dostosowane do podstawy programowej każdego etapu nauczania
  • współpraca ośrodka z uczelniami wyższymi-ośrodkami akademickimi
  • sworzenie wspólnych programów dydaktycznych w oparciu o różne zakresy tematyczne z pozostałymi podmiotami sieci Ośrodka Popularyzującego Naukę oraz Regionalnym Centrum Nauki 

Realizacja projektu umożliwiła działalność edukacyjną, która była dotychczas niedostępna dla uczniów i osób dorosłych zamieszkujących Powiat Szczecinecki.  Ośrodek Popularyzujący Naukę został umiejscowiony w CEEiRJ (3 pracownie) oraz ZST (2 pracownie).

 

Description in English:

 


The Szczecinek Experiment - purchase of equipment for the Center for Popularizing Science in Szczecinek


 
The following activities were carried out as part of the project:

 

  • conducting practical classes, educational workshops, exhibitions, laboratories, experiments, thematic lectures and playing with science, supporting the idea of active education for children in preschool, primary, middle and high schools and students, adapted to the basis program of each stage of education
  • cooperation with universities and academic institutions
  • establishing joint educational programs based on different thematic areas with other entities of the network of the Center for popularizing Science and the Regional Center for Science 

 

The project has enabled educational activities, which was previously unavailable for students and adults living in the district Szczecinek. The Center for Popularizing Science was located in the Center for Ecological Education and Lake Revitalization in Szczecinek (3 laboratories) and the Group of Technical Schools (2 laboratories).