Sukcesy projektów

„Syrenie Stawy” – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński
Dofinansowanie z EU: w tym UE:
3 999 997.08
pln
Wartość projektu: Wartość ogółem:
5 204 561.62
pln

Nazwa beneficjenta

GMINA MIASTO SZCZECIN


Wartość ogółem:
5 204 561.62

Wydatki kwalifikowalne:
5 204 561.62

Dofinansowanie:
3 999 997.08

w tym UE:
3 999 997.08

Wkład własny:
1 204 564.54

% dofinansowania:
76.86
Tytuł projektu

„Syrenie Stawy” – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński

Oś:
RPO
4
Naturalne otoczenie człowieka
Działanie:
RPO 4.3
Ochrona różnorodności biologicznej

 

Opis w języku polskim:

„Syrenie Stawy” – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński

Projekt polega na wzmocnieniu mechanizmów ochrony przyrody, zachowaniu i ochronie środowiska naturalnego Parku Leśnego Las Arkoński oraz na stworzeniu "Syrenich Stawów" - centrum ochrony bioróżnorodności, gatunków zagrożonych i  gatunków rodzimych. W ramach projektu przeprowadzone zostały prace związane ze wzbogaceniem bioróżnorodności i ochroną przyrody, skanalizowaniem ruchu poprzez modernizację alejek parkowych oraz wykonaniem szlaku przyrodniczo-dydaktycznego. Realizacja projektu przeprowadzona została w następujących etapach:

 • wykonanie inwentaryzacji lasu wraz z gospodarką drzewostanem;
 • wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w istniejącej zieleni;
 • nasadzenia drzew i krzewów gatunków rodzimych;
 • wykonanie zabiegów ochrony czynnej, polegających na usuwaniu gatunków inwazyjnych obcego pochodzenia;
 • wykonanie modernizacji alejek i dróg leśnych w formie szlaku przyrodniczo-dydaktycznego;
 • wykonanie żwirowych szlaków tematycznych wraz z opisem zwierząt i roślin;
 • budowa stacji przyrodniczych wraz z wykonaniem plansz przyrodniczo-edukacyjnych, eksponujących cenne okazy drzew i krzewów oraz chronionych zwierząt;
 • wykonanie ośrodka edukacji przyrodniczej wraz z zespołem wiat edukacyjnych „Zielona Szkoła” oraz placem wyposażonym w terenowe edukacyjne gry i urządzenia zabawowe leśne;
 • wykonanie przepustu i dwóch pomostów przeznaczonych do oglądania roślinności błotnej i wodnej;
 • remont ulicy Fałata na odcinku znajdującym się na terenie inwestycji. 

Description in English:

"Syrenie Stawy" (“Siren Ponds”) - a biodiversity protection center in the Arkoński Forest Park

The project is aimed at strengthening the mechanisms of nature protection, preservation and protection of the natural environment of the Arkoński Forest Park and the creation of "Syrenie Stawy" - the center for the protection of biodiversity, endangered species and native species. As part of the project, work was carried out on enriching biodiversity and nature protection, channeling pedestrian and cycling traffic by the modernization of park lanes and the implementation of the nature and educational trail. The project was carried out in the following stages:

 • performing forest inventory together with tree stand management;
 • caring for existing greenery;
 • planting trees and shrubs of native species;
 • carrying out active protection measures, consisting in removing invasive species of foreign origin;
 • modernization of alleys and forest roads in the form of a nature and educational trail;
 • construction of themed gravel routes with signs describing animals and plants;
 • construction of nature stations along with the implementation of nature and educational charts displaying valuable specimens of trees, shrubs and protected animals;
 • construction of a nature education center with the "Zielona Szkoła" (“Green School”) educational world team and a playground equipped with field educational games and forest play equipment;
 • construction of a culvert and two piers intended for viewing mud and water plants;
 • renovation of Fałata street on the section located within the investment area.