Sukcesy projektów

Stargard nad rzeką Iną - projekt rekreacyjnego zagospodarowania terenów przyległych do rzeki Iny w granicach miasta Stargard
Dofinansowanie z EU: w tym UE:
1 129 045.88
pln
Wartość projektu: Wartość ogółem:
2 258 091.78
pln

Nazwa beneficjenta

GMINA MIASTO STARGARD


Wartość ogółem:
2 258 091.78

Wydatki kwalifikowalne:
2 258 091.78

Dofinansowanie:
1 129 045.88

w tym UE:
1 129 045.88

Wkład własny:
1 129 045.90

% dofinansowania:
50.00
Tytuł projektu

Stargard nad rzeką Iną - projekt rekreacyjnego zagospodarowania terenów przyległych do rzeki Iny w granicach miasta Stargard

Oś:
RPO
4
Naturalne otoczenie człowieka
Działanie:
RPO 4.9
Rozwój zasobów endogenicznych

 

Opis w języku polskim:

 

Stargard nad rzeką Iną - projekt rekreacyjnego zagospodarowania terenów przyległych do rzeki Iny w granicach miasta Stargard

 

Projekt polegał na budowie infrastruktury turystyki aktywnej składającej się na produkt turystyczny: Stargard nad Iną. 

Realizowany był w ramach 2 zintegrowanych zadań inwestycyjnych:

Zadanie 1. Przywrócenie roli rzeki Iny jako szlaku komunikacyjnego. Zakres inwestycyjny obejmował:

 • montaż pomostów kajakowych na rzece Inie wraz z zagospodarowaniem terenu
 • oznakowanie szlaku kajakowego 
 • tablice informacyjne i ostrzegawcze.

Zadanie 2. Aktywnie i zdrowo wzdłuż rzeki Iny. Zakres inwestycyjny obejmował:

 • przebudowę alejek parkowych wzdłuż ul. M. Skłodowskiej Curie (Alei Spacerowej) i w Parku Zamkowym w celu utworzenia szlaków pieszo – biegowych
 • oświetlenie szlaków pieszo-biegowych wzdłuż alejek parkowych (Aleja Spacerowa i Park Zamkowy)
 • budowę ścieżki rowerowej od ul. M. Skłodowskiej Curie do ul. Popiela (Bolesława Krzywoustego) wraz z miejscami postojowymi dla rowerzystów
 • montaż siłowni zewnętrznej w Parku Jagiellońskim – na wysokości placu postojowego dla rowerów
 • oznakowanie tras turystycznych: pieszych, biegowych i rowerowych.

 

Description in English:

Stargard upon Ina - a development project for the recreational areas adjacent to the Ina river within the city limits of Stargard.

 

The project included the construction of infrastructure for active tourism as part of the tourist product “Stargard upon Ina”.

It was implemented as 2 integrated investment tasks:

Task 1. Restoring the role of the Ina river as a transport route. The task included:

 • assembly of kayak piers on the Ina river along with land development,
 • marking the kayak trail 
 • information and warning boards.

Task 2. Actively and healthy along the Ina river. The task included:

 • reconstruction of park alleys along ul. M. Skłodowskiej Curie (Spacerowa Alley) and in the Castle Park, as walking and running trails,
 • lighting the walking and running trails along park alleys (Spacerowa Alley and Castle Park)
 • construction a bicycle route from M. Skłodowskiej Curie St. to Popiela St. (Bolesław Krzywoustego St.) along with parking lots for cyclists,
 • installation of an outdoor gym in the Jagiellonian Park - at the parking lots for bicycles,
 • marking the tourist routes: walking, running and cycling.