Nazwa beneficjenta

"4C CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Wartość ogółem:
902 252.48

Wydatki kwalifikowalne:
902 252.48

Dofinansowanie:
850 052.48

w tym UE:
766 914.61

Wkład własny:
52 200.00

% dofinansowania:
94.21
Tytuł projektu

SPRAWNI W PRACY - kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosparwnych

Oś:
RPO
7
Włączenie społeczne
Działanie:
RPO 7.1
Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej